Pierwszy projekt WWW zrealizowany :-)

Po długiej prze­rwie Śpie­chu znowu nadaje… Mam nadzieję, że tym razem częściej. Zwłoka wyni­kła z tego, że ponad miesiąc po godzi­nach pracy w biblio­tece praco­wa­łem nad projek­tem dla WRiTV Uniwer­sy­tetu Śląskiego.

Efekt można zoba­czyć tutaj.

Można powie­dzieć, że do tego typu roboty przy­go­to­wy­wa­łem się 2 lata. Co składa się na cało­kształt strony?

 • 3300 linii kodu PHP,
 • 600 linii kodu HTML,
 • 380 linii kodu CSS,
 • 80 linii kodu JavaScript

Zasto­so­wane narzę­dzia „dobajerowujące”:

 • jQuery,
 • jQuery Uplo­adify,
 • jQuery Light­box,
 • Tiny MCE

Strona została napi­sana „od zera”, tzn. wszystko co składa się na stronę to mój autor­ski projekt. Mamy tutaj np.:

 • autor­ska gale­ria (tworzy minia­turki zada­nego rozmiaru, skaluje zdję­cia, dodaje do bazy danych),
 • autor­ska captcha,
 • ajak­sowy uplo­ader plików z norma­li­za­cją nazw,
 • proce­sor tekstu doda­jący twarde spacje za spójnikami,
 • system newsów dyna­micz­nych (tzn. pobie­ra­nych z bazy),
 • system stron statycz­nych (tzn. z pliku),
 • obsługa „ładnych linków” za pomocą mod_rewrite,
 • możli­wość edycji tego wszyst­kiego w miarę prosty sposób

Jedno­cze­śnie odci­nam się od strony graficz­nej. Wyko­nała ją moja żona. Bez bicia przy­znaję się, że nie znam się na tym. Ja tylko dosta­łem obra­zek w pdf i miałem prze­ło­żyć go na XHTML/CSS. Pod różnymi prze­glą­dar­kami trochę kuleje wygląd, ale ciągle nad tym pracuję :-)

Ogól­nie mówiąc, uniwer­sy­tet dostał „dużo za niedużo”. Nie powiem ile ich to kosz­to­wało, bo zostanę posą­dzony za „psucie rynku” (ta uwaga w kontek­ście ostat­niego wykopu).

Update 25.01.2010: Uzna­łem, że RSS warty był zaim­ple­men­to­wa­nia. Tym sposo­bem docho­dzi do witryny jesz­cze autor­ski gene­ra­tor RSS ;-)

Podobne wpisy:

 1. Mój pierw­szy raz… z Javą :-)
 2. Light­box bez użycia linków, rel i title
 3. Wielo­wąt­ko­wość w prze­glą­darce (Web Workers + jQuery)
 4. Stronę wyge­ne­ro­wano w czasie…, czyli jak Oni to robią…

4 Comments

 • marmez
  25 stycznia 2010 - 09:30 | Permalink

  Ładne, tylko jedej podsta­wo­wej rzeczy mi brakuje, miano­wi­cie kanału RSS/Atom do aktualności/komunikatów… :(

 • 25 stycznia 2010 - 18:24 | Permalink

  W zasa­dzie to mi też brakuje! Klient wpraw­dzie nie uzgad­niał tej funk­cjo­nal­no­ści, a może (jak zdecy­do­wana więk­szość inter­nau­tów) nie wiedział, że takie coś w ogóle istnieje.
  Dla sportu się zrobi.

 • 26 stycznia 2010 - 11:09 | Permalink

  Wszystko jest fajne, ale według mnie byłoby lepiej zrobić menu rozwi­jane nie na hover tylko po klik­nię­ciu w pozy­cję menu. Takie menu rozwi­nięte po naje­cha­niu myszą często jest dla użyt­kow­ni­ków kłopotem.

 • 26 stycznia 2010 - 21:57 | Permalink

  Tak lepiej?
  Mnie się wydaje, że rzeczy­wi­ście to dobry ruch. Użyt­kow­nik ma więk­szą kontrolę nad tym co robi, a nie: „to się chyba samo nacisło”.

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>