Weź mi zrób procesor tekstu cz. 1 / 2

Dzisiaj będzie wpis o ułatwia­niu życia użyt­kow­ni­kom paneli admi­ni­stra­cyj­nych. Chodzi tutaj o sytu­ację, gdy użyt­kow­nik naszej strony wkleja byle jak jakiś tekst z Worda do TinyMCE, a następ­nie dziwi się, że na stro­nie wycho­dzi kaszana.

Parę rzeczy da się popra­wić z auto­matu poprzez prze­two­rze­nie przez proce­sor tekstu. Skąd taki wziąć? A napi­szemy sobie sami.

W tym wpisie stwo­rzymy „rusz­to­wa­nie”, a w następ­nej części parę modu­łów robią­cych jakieś konkretne rzeczy.

Pierw­sze czego potrze­bu­jemy to inter­fejs poje­dyn­czego modułu prze­twa­rza­ją­cego tekst. Będzie banal­nie prosty: metoda process pobiera stringa i zwraca prze­two­rzo­nego stringa.

interface TextJob {
  public function process($string);
}

Dalej piszemy klasę proce­sora tekstu.

class TextProcesser {
  private $jobsToDo = array();
  private function __construct() {}
  public static function getInstance($params = array()) {
   $textProcesser = new TextProcesser();
   foreach ($params as $param) {
     try {
      if (!class_exists($param)) throw new Exception('Klasa ' . $param . ' nie istnieje!');
      $param = new $param;
      if (!($param instanceof TextJob)) throw new Exception('Klasa ' . $param . ' nie obsluguje interfejsu TextJob!');
     } catch (Exception $e) {
      echo $e->getMessage();
      die();
     }
     $textProcesser->addJob($param);
   }
   return $textProcesser;
  }
 
  private function addJob(TextJob $tj) {
   $this->jobsToDo[] = $tj;
  }
 
  public function processJobs($string) {
   foreach ($this->jobsToDo as $job) {
     $string = $job->process($string);
   }
   return $string;
  }
}

Po kolei:

 1. Zmienna $jobsToDo trzyma tablicę prac do wykonania.
 2. Klasy nie będziemy tworzyć poprzez konstruk­tor, dlatego został zmie­niony na prywatny.
 3. Statyczna metoda getInstance tworzy obiekt proce­sora i przy okazji spraw­dza czy podana tablica $params zawiera istnie­jące klasy i czy imple­men­tują one inter­fejs TextJob.
 4. Metoda addJob dodaje kolejną pracę do wyko­na­nia do kolejki.
 5. processJobs wyko­nuje właściwą robotę — pobiera stringa do prze­two­rze­nia i w kolej­no­ści doda­nia prac prze­twa­rza go.

Co mamy do tej pory? Klasę, do której możemy doda­wać tyle konkret­nych zadań ile chcemy, o ile tylko imple­men­tują inter­fejs TextJob. W następ­nej części będziemy wyrzu­cać zbędne spacje, doda­wać twarde spacje i szukać linków.

Podobne wpisy:

 1. Weź mi zrób proce­sor tekstu cz. 2 / 2
 2. Rozsze­rza­nie możli­wo­ści Smarty za pomocą pluginów
 3. 3 wzorce projek­towe w ok. 100 liniach kodu PHP
 4. Wali­duj z Harrym Potterem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>