Weź mi zrób procesor tekstu cz. 2 / 2

Zgod­nie z zapo­wie­dzią, dzisiaj będziemy imple­men­to­wać moduły, które coś z poda­nym tekstem robią. Do tego celu głów­nie używać będziemy wyra­żeń regularnych.

1. Na pierw­szy ogień pójdzie popra­wiacz spacji. Jak często trafiają się wam doku­menty forma­to­wane za pomocą 20 spacji? Za pomocą tego cuda wywa­limy wszystko co ma powy­żej dwóch za koleją.

class SpaceFixer implements TextJob {
  public function process($string) {
   $string = trim($string);
   $string = preg_replace('/\s{2,}/' , ' ' , $string);
   return $string;
  }
}

Zasada dzia­ła­nia prosta: najpierw wyrzuć wszel­kie spacje przed i za strin­giem, a następ­nie poszu­kaj dwie lub więcej spacji za koleją i zamień je na pojedyncze.

2. Teraz coś sporo trud­niej­szego: doda­wacz twar­dych spacji do spój­ni­ków. Zasada dzia­ła­nia taka: znajdź mi spację, poje­dyn­czy znak, znowu spację i jeden lub więcej znaków (np. jedze­nie_i_picie).

class AddNbsps implements TextJob {
  public function process($string) {
   $output = ''; // inicjalizujemy pustą zmienną, zostało mi to po Javie
   foreach ($this->splitStringsByTagChar($string) as $split) {
     $output .= substr($split , 0 , 1) == '<' ? $split : $this->fixLine($split);
   }
   return $output;
  }
  private function splitStringsByTagChar($string) {
   return preg_split('/(<.+?>)/', $string, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY | PREG_SPLIT_DELIM_CAPTURE);
  }
  private function fixLine($line) {
   return preg_replace('/(\s{1}[-\("\w]{1})\s{1}([-\)"\w]+)/' , '$1&nbsp;$2' , $line);
  }
}

Jak widać trochę się pokom­pli­ko­wało. Po co nam te dodat­kowe funk­cje? Ano po to żeby nie popsuły się nasze HTMLowe tagi. Funk­cja splitStringsByTagChar nieza­chłan­nie szuka czegoś co przy­po­mina sekwen­cję <coś> i szat­kuje nam ciąg do tablicy.

Opera­tor trój­ar­gu­men­towy po fore­ach spraw­dza czy element tablicy zaczyna się od znaku < . Jeżeli tak, to zosta­wia go w spokoju, a jak nie, to kieruje do prze­róbki do fixLine. Można zauwa­żyć, że oprócz klasy znaków \w (alfa­nu­me­ryczne i _) doda­łem również ” ( ). Po prze­ana­li­zo­wa­niu kilku tekstów stwier­dzi­łem, że tak lepiej działa (a mogłoby pewnie lepiej gdybym poświę­cił na to jesz­cze trochę czasu).

3. Wyszu­ki­wacz linków.

class AddLinks implements TextJob {
  public function process($string) {
   return preg_replace('`(?<!href="|src=")((https?://|www\.)[\w{1,}./?=#&]+)`i' , '<a href="$1">$1</a>' , $string);
  }
}

Tutaj można zauwa­żyć dziwną konstruk­cję (?<! Jest to aser­cja wsteczna. Działa tak: znajdź mi ciąg znaków zaczy­na­jący się od http:// lub www., a jak znaj­dziesz, to sprawdź czy czasami przed znale­zio­nym ciągiem nie ma konstruk­cji z aser­cji. Po co to? Do wykry­cia, czy link znaj­duje się już w tagu <a href=” lub <img src=”, a więc czy nie popsu­jemy kodu html. Do tego mógł­bym równie dobrze użyć funk­cji szat­ku­ją­cej z poprzed­niego modułu, ale chcia­łem żeby było trudniej :-)

Jak tego wszyst­kiego używać? Dosyć prosto: w atry­bu­tach poda­jemy moduły, które nas inte­re­sują i poda­jemy tekst:

$jakisTekst = 'Ala ma kota, a kot ma HIV';
$txtProcesser = TextProcesser::getInstance(array('SpaceFixer','AddNbsps','AddLinks'));
$processedTxt = $txtProcesser->processJobs($jakisTekst);

Tekst będzie prze­twa­rzany w poda­nej kolej­no­ści. Fajne, co?
[czeka na oklaski]

Podobne wpisy:

 1. Weź mi zrób proce­sor tekstu cz. 1 / 2
 2. 3 wzorce projek­towe w ok. 100 liniach kodu PHP
 3. Atak klonów w PHP
 4. Wzorzec projek­towy memento w PHP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>