Spodek 2.0, 11 spotkanie — relacja

Najlep­sze rela­cje z wyda­rzeń powstają na świeżo, przez co piszę krótką rela­cję kilka godzin po zakoń­cze­niu Spodka 2.0. Ogólne wraże­nie pozy­tywne. Gdyby nie liczyć nazbyt świe­cą­cego słońca (przez co ledwo było widać pierw­sze dwie prezen­ta­cje) i małego zgrzytu na koniec, byłoby całkiem fajnie.

Jako pierw­sza była jedna prezen­ta­cja więcej niż plano­wano. Gość z Qualimo.pl, który ją przed­sta­wiał (jeden ze spon­so­rów) spra­wiał wraże­nie, że nie miał trochę na to ochoty, ale to być może tylko takie moje wraże­nie. Sam podczas swoich wystą­pień dosyć „cienko śpiewam”.

Drugą prezen­ta­cję miał Domi­nik Szarek z Webshake.tv. Dawno nie widzia­łem kogoś z taką ilością ener­gii. Widać było, że rzeczy­wi­ście lubi robić to co robi. Wygląda na to, że będę musiał wygo­spo­da­ro­wać trochę czasu na obej­rze­nie wszyst­kich 22 odcin­ków jego vide­oca­stu. Zapa­dło mi w głowie fajne zdanie: [nie cytuję dosłow­nie] „jeżeli tak z utęsk­nie­niem czekasz na week­end to zapisz się na studia zaoczne, zaczniesz tęsk­nić za poniedziałkiem”.

Michał Śliwiń­ski w trze­ciej prezen­ta­cji o Nozbe.com opowia­dał jak zaczy­nał swój star­tup. Apli­ka­cja „prywatna”, ułatwia­jąca życie począt­kowo tylko swojemu stwórcy stop­niowo została otwarta dla rzeszy użyt­kow­ni­ków. Jego serwis znany jest głów­nie na rynku amery­kań­skim (chociażby z powodu braku wersji polsko­ję­zycz­nej i bycia apli­ka­cją płatną). Wkrótce ma powstać również wersja polska. Sama meto­dyka Getting Things Done Davida Allena również zyskała moje zainteresowanie.

Bardzo podo­bała mi się czwarta prezen­ta­cja na temat budo­wa­nia zaufa­nia w firmie. Okazuje się, że do więk­szo­ści istnie­ją­cych firm na rynku można by się przy­cze­pić, bo albo próba uzyska­nia jakiejś reak­cji ze strony firmy zerowa, a to same super­la­tywy pusz­czane do mediów, a to na stro­nie WWW firmy w dziale kontakt foto panienki z iStock­Photo, podczas gdy pracują tam tylko Stefan, Kazik i Czesiek. A wystar­czy­łoby poka­zać swoją twarz i tyle.

Wojciech Apel w ostat­niej prezen­ta­cji zafun­do­wał nam dwie rzeczy: sporą dawkę wiedzy prak­tycz­nej z zakresu finan­so­wa­nia star­tu­pów i „wieczór wybor­czy”. Jeśli chodzi o część pierw­szą to nie mam zastrze­żeń. Widać było, że pan wie o czym mówi. Poza tym prezen­ta­cja zrobiona w Prezi zawsze robi wraże­nie :-) Część druga pozo­sta­wiła mały „smro­dek” po spotka­niu. Spodek to chyba nie miej­sce na agita­cję poli­tyczną, a to, że jeden ze słucha­czy za bardzo się „spiął” to też inna sprawa…

Podobne wpisy:

  1. Spodek 2.3. Bez lukru i wazeliny
  2. Spodek 2.0 v6 – poprzeczka coraz wyżej!
  3. Spodek 2.0 v5 — pozy­tyw­nie zaskoczony :-)
  4. R.I.P. Stage6 :-(

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>