Civilization V, czyli 5 dużych zmian

Tytuł trochę nacią­gany, bo zmian jest oczy­wi­ście więcej. Wszyst­kich wiel­bi­cieli serii Cywi­li­za­cji na pewno ucie­szył fakt, że tydzień temu miała miej­sce premiera najnow­szej, piątej części. Polska premiera miała miej­sce kilka dni temu. Gdy tylko zoba­czy­łem demo, złoży­łem zamó­wie­nie na przed­sprze­daż w empik.com. Co ciekawe, obec­nie w kata­logu Empik produkt niedo­stępny :-) (albo wyso­kość zamó­wień prze­ro­sła ich najśmiel­sze ocze­ki­wa­nia albo sprze­daż gier w Polsce jest tak mizerna, że reali­zuje się tylko zamówienia-pewniaki.)

Nie będę pisał zbyt dużo, bo nie mam czasu, a grać trzeba! Nawet w punk­tach napi­szę żeby było szybciej ;-)

 1. Mapa
  • ma kształt heksów zamiast kwadratów
  • zmniej­szono liczbę surow­ców stra­te­gicz­nych; nie wyczer­pują się, ale za to mają okre­śloną wartość (np. 2 żelaza dające nam możli­wość wybu­do­wa­nia 2 jednostek)
  • wpro­wa­dzono państwa-miasta — nieza­leżne od graczy głównych
  • koniec z handlo­wa­niem mapą świata
 2. Miasta
  • bronią się same, mało tego, strze­lają na 2 pola
  • zasięg miasta zwięk­szono do 3 pól
  • pola miasta możemy kupować
  • drogi są kosz­towne w utrzy­ma­niu i niewy­ma­gane do połą­cze­nia surow­ców z miastem
 3. Jednostki
  • koniec ze stosem jedno­stek na jednym polu; jedyny wyją­tek to jednostka pomoc­ni­cza (np. robot­nik lub dowódca) + wojskowa
  • nie ma trans­por­tow­ców — jednostki lądowe kombi­nują sobie własne łódki i płyną; natych­mia­stowo giną przy ataku wrogiego statku
  • star­cie jedno­stek bardzo rzadko kończy się na jednej turze
  • mamy dwa rodzaje jedno­stek: walczące w zwar­ciu i strze­la­jące na dystans (2 lub 3 pola) — wróg na taki atak nie odpowiada
 4. Nauka
  • koniec z handlem wyna­laz­kami; można za to zawią­zy­wać pakty naukowe: każdy wykłada po 200–300 sztuk złota i po 30 turach dosta­jemy jeden wynalazek
 5. Zado­wo­le­nie
  • nie ma buntów miast
  • ma wartość globalną
  • dodat­nia wartość umoż­li­wia rozwój miast, ujemna (od –1 do –7 zdaje się) blokuje przy­pływ żywno­ści w miastach, powy­żej blokuje budowę osad­ni­ków, zmniej­sza produk­cję i co najważ­niej­sze — jednostki wojskowe mają –15% skutecz­no­ści w walce!
  • podbi­ja­jąc miasto wroga możemy zdecy­do­wać się na stwo­rze­nie mario­netki — nie możemy samo­dziel­nie wpły­wać na produk­cję miasta, za to nie mamy kary w zado­wo­le­niu za okupację

Jest jesz­cze jedna duża zmiana, a brakło mi punk­tów w nume­ra­cji :-) Nie ma ustro­jów. Zamiast tego mamy 10 dzia­łów poli­tyk społecz­nych. Po uzbie­ra­niu odpo­wied­niej liczby punk­tów kultury możemy je sobie uaktywniać.

Ponadto jest to pierw­sza cywi­li­za­cja, która aż tak ogra­ni­cza liczbę posia­da­nych miast. Budu­jąc miasto na dzień dobry mamy –3 do zado­wo­le­nia, a prawie każdy nowy miesz­ka­niec to kolejne –1. Gdzie podziały się czasy Civi­li­za­tion I, w której miało się po 100 miast…

Podobne wpisy:

 1. Drogi rowe­rowe w Kato­wi­cach, czyli o hackach i jeździe po centrum
 2. Luźne Gadki” w Heyah, czyli 0 groszy to nie gada­nie do oporu
 3. Trochę zmian na blogu i małe mody­fi­ka­cje motywu K2 w WordPress
 4. Warfare 1917 najlep­szą grą o I wojnie światowej?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>