Nowa stara książka i interesująca zniżka 25% w Matrasie

Ostat­nimi czasy wyro­bi­łem sobie takie dziwne przy­zwy­cza­je­nie, że czeka­jąc na Spodek 2.0 (o którym również mam w planie parę zdań napi­sać chyba nie ma sensu już pisać — na stro­nie S2.0 udostęp­nione są filmy) wstę­puję do jakiejś księ­garni (zazwy­czaj Empik) i prze­glą­dam co tam nowego z infor­ma­tyki. Tym razem padło na księ­gar­nię Matras przy ul. Stawo­wej w Katowicach.

Miło się zasko­czy­łem widząc, że do 14 listo­pada jest na prawie wszystko 25% zniżki. Mówię „prawie” dlatego, że zniżka nie obej­muje podręcz­ni­ków i wybra­nych tytu­łów. Za to inte­re­su­jący mnie i mam nadzieję Was dział infor­ma­tyka (czyli w głów­nej mierze Helion) owa zniżka obej­muje. Co prawda w porów­na­niu z Empi­kiem w SCC wybór jest sporo mniej­szy, ale zawsze można coś cieka­wego wybrać.

Rzadko zdarza się żeby można było kupić coś taniej ze sporą zniżką poza skle­pem inter­ne­to­wym Helionu (mam na myśli promo­cję „książka dnia 30% taniej”).

Tyle zachwa­la­nia. Tym razem kupi­łem polską edycję kulto­wej książki na temat wzor­ców projek­to­wych autor­stwa Ericha Gamma, Richarda Helma, Ralpha John­sona, Johna M. Vlis­si­desa (znani również jako Gang of Four – GoF) Wzorce projek­towe. Elementy opro­gra­mo­wa­nia obiek­to­wego wielo­krot­nego użytku. Orygi­nał powstał w 1994 – jednak treść jest w dalszym ciągu aktualna.

Same wzorce zostały podzie­lone na 3 części: konstruk­cyjne, struk­tu­ralne i opera­cyjne. Przy­kła­dowy kod mamy w C++, ale za to sche­maty i opisy są na tyle zrozu­miałe, że śred­nio zaawan­so­wani progra­mi­ści dadzą radę. Zasta­na­wiam się czy nie napi­sać małego cyklu z przy­kła­do­wym kodem konkret­nego wzorca w PHP — tak w ramach sportu :-)

Podobne wpisy:

  1. Pomysł na nową funk­cjo­nal­ność w nasza-klasa.pl
  2. Nowa nagonka na AdBlock
  3. Nowa Opera 10 i bloko­wa­nie reklam
  4. Foto­re­la­cja z urlopu (1–17.08.2008)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>