Wzorzec projektowy memento w PHP

To pierw­szy wpis w tym roku, mam nadzieję, że wyda się Wam na pozio­mie. Czytam co nieco na temat wzorca memento i trochę ubole­wam, że nie znam C++, gdyż wszyst­kie przy­kłady we Wzor­cach projek­to­wych1 napi­sane są właśnie w tym języku (część gwiaz­dek i innych dwukrop­ków w kodzie jest dla mnie trochę niezrozumiała).

Na warsz­tat wzią­łem dzisiaj wzorzec memento (wg mnie tłuma­cze­nie jako „pamiątka” jest trochę śmieszne; memento to memento i koniec). Za pomocą tego wzorca możemy sporzą­dzić coś na kształt kopii przy­wra­ca­nia stanu obiektu. Ma to zasto­so­wa­nie głów­nie jako mecha­nizm wstecz/cofnij w stan­dar­do­wych apli­ka­cjach. Jak ktoś się uprze, to na pewno w PHP również znaj­dzie zastosowanie.

Napi­sa­nie kodu obiektu trzy­ma­ją­cego stan innego obiektu jest dosyć proste, dlatego podnio­słem trochę poprzeczkę o spraw­dza­nie kto wywo­łuje dany obiekt i czy dane memento jest na pewno dla niego prze­zna­czone. W/w mądra książka mówi do mnie, że tworzyć i przy­wra­cać stan ma obiekt, którego stan doty­czy. Za to prze­cho­wy­wa­niem stanów zajmo­wać się odrębny obiekt — CareTaker (u mnie PrzechowywaczMemento :-) ).

Najpierw idzie obiekt zain­te­re­so­wany prze­cho­wy­wa­niem swojego stanu. Stan każdego obiektu to przy­pi­sane warto­ści do jego zmien­nych. U mnie będzie to tylko zmienna $komunikat.

class JakisObiekt {
 
  /**
   * @var string komunikat do wyswietlenia
   */
  protected $komunikat;
 
  /**
   * @return string komunikat
   */
  public function getKomunikat() {
    return $this->komunikat;
  }
 
  /**
   * @param string $k komunikat do ustawienia
   */
  public function setKomunikat($k) {
    $this->komunikat = $k;
  }
 
  /**
   * @return Memento memento z aktualnym komunikatem obiektu
   */
  public function getMemento() {
    return new Memento($this);
  }
 
  /**
   * @param Memento $memento zawierajace poprzedni komunikat
   */
  public function setMemento(Memento $memento) {
    try {
      $this->komunikat = $memento->getKomunikat(spl_object_hash($this)) . ' (przywrocony z Memento)';
    }
    catch (Exception $e) {
      echo 'Nie udalo sie przywrocic poprzedniego stanu: ' . $e->getMessage();
    }
  }
}

Zain­te­re­so­wać może was funk­cja spl_object_hash. Zwraca unikalny iden­ty­fi­ka­tor (hash) danego obiektu. Memento zapi­suje sobie iden­ty­fi­ka­tor przy tworze­niu, a przy chęci wywo­ła­nia getKomunikat() wymaga poda­nie hasha w celu spraw­dze­nia czy dane memento jest na pewno dla niego.

Dalej idzie kod tytu­ło­wego memento, czyli obiekt prze­cho­wu­jący stan obiektu. Jest ściśle powią­zane z obiek­tem JakisObiekt (lub jego potomkami).

class Memento {
 
  /**
   * @var string hash obiektu tworzacego memento
   */
  private $hash;
 
  /**
   * @var string przechowywany komunikat
   */
  private $komunikat;
 
  public function __construct(JakisObiekt $ob) {
    if ($this->czyLegalnyWywolujacy() === true) {
      $this->hash = spl_object_hash($ob);
      $this->komunikat = $ob->getKomunikat();
    }
    else {
      throw new Exception('Tylko obiekt z rodziny JakisObiekt moze tworzyc klase Memento');
    }
  }
 
  public function getKomunikat($hash) {
    if ($this->czyLegalnyWywolujacy() !== true) {
      throw new Exception('Tylko obiekt z rodziny JakisObiekt moze wywolac funkcje getKomunikat()');
    }
    if ($this->hash !== $hash) {
      throw new Exception('Hash obiektu tworzacego Memento i wywolujacego getKomunikat() nie zgadza sie');
    }
    return $this->komunikat;
  }
 
  private function czyLegalnyWywolujacy() {
    $trace = debug_backtrace(true);
    if (!empty($trace[2]['object']) && is_a($trace[2]['object'],'JakisObiekt')) {
      return true;
    }
    else {
      return false;
    }
  }
}

Tu z kolei powinna Was zain­te­re­so­wać funk­cja czyLegalnyWywolujacy(). To cudo wywo­łuje (praw­do­po­dob­nie) zaso­bo­żerną funk­cję debug_backtrace i spraw­dza kto 2 kroki wcze­śniej popro­sił o wywo­ła­nie funk­cji. Jeżeli jest to kto inny niż obiekt typu JakisObiekt to się obraża i daje sygnał do wywa­le­nia wyjątku. Fajne, co?

Dla spraw­dze­nia czy memento jest w stanie przyj­mo­wać żąda­nia od obiek­tów dzie­dzi­czo­nych po JakisObiekt tworzymy sobie obiekt Dziedziczony.

class Dziedziczony extends JakisObiekt { }

Na koniec podaję kod prze­cho­wy­wa­cza, który zajmuje się zapi­sem kolej­nych wersji i odtwa­rza­niem ich. Po niewiel­kich prze­rób­kach kod może stać się w zasa­dzie uniwersalny.

class PrzechowywaczMemento {
 
  /**
   * @var array tablica asocjacyjna o konstrukcji hash => memento
   */
  private $stany;
 
  public function __construct() {
    $this->stany = array();
  }
 
  public function zapiszStan(JakisObiekt $jo) {
    $this->stany[spl_object_hash($jo)][] = $jo->getMemento();
  }
 
  public function przywrocStan(JakisObiekt $jo) {
    $hash = spl_object_hash($jo);
    $znalezionyStan = (!empty($this->stany[$hash])) ?
        array_pop($this->stany[$hash]) :
        null;
    if ($znalezionyStan !== null) {
      $jo->setMemento($znalezionyStan);
    }
    else {
      echo 'Brak zapisanego wczesniejszego stanu dla tego obiektu <br />';
    }
  }
 
  public function oczyscRejestrMemento() {
    foreach ($this->stany as $key => $val) {
      if (count($val) == 0) {
        unset($this->stany[$key]);
      }
    }
  }
}

Metoda przywrocStan() może być trochę zawiła. Najpierw spraw­dza czy klucz z haszem poda­nego w para­me­trze obiektu w ogóle istnieje. Jeżeli tak to przy­wraca stan, a jeżeli nie to wypi­suje komu­ni­kat. Na koniec mamy bezpa­ra­me­trową metodę oczyscRejestrMemento(). Jeżeli przez prze­cho­wy­wa­cza prze­szło wiele obiek­tów, robi się śmiet­nik kluczy nieza­wie­ra­ją­cych stanów do przywrócenia.

Czas na testy!

$przechowywacz = new PrzechowywaczMemento();
 
$ob = new JakisObiekt();
 
$ob->setKomunikat('pierwszy komunikat');
echo $ob->getKomunikat() . '<br />';
$przechowywacz->zapiszStan($ob);
 
$ob->setKomunikat('drugi komunikat');
echo $ob->getKomunikat() . '<br />';
$przechowywacz->zapiszStan($ob);
 
$ob->setKomunikat('trzeci komunikat (tego nie zapiszemy)');
echo $ob->getKomunikat() . '<br />';
 
// tworzymy drugi obiekt, tym razem klasy Dziedziczony
$ob2 = new Dziedziczony();
 
$ob2->setKomunikat('pierwszy dziedziczony');
echo $ob2->getKomunikat() . '<br />';
$przechowywacz->zapiszStan($ob2);
 
$ob2->setKomunikat('drugi dziedziczony');
echo $ob2->getKomunikat() . '<br />';
$przechowywacz->zapiszStan($ob2);
 
echo '<br />zaczynamy przywracanie<br />------------------------------<br />';
 
// przywracamy stan pierwszego
$przechowywacz->przywrocStan($ob);
echo $ob->getKomunikat() . '<br />';
 
// jeszcze wczesniejsza wersja pierwszego
$przechowywacz->przywrocStan($ob);
echo $ob->getKomunikat() . '<br />';
 
// kolejna proba przywrocenia
$przechowywacz->przywrocStan($ob);
echo $ob->getKomunikat() . '<br />';
echo '------------------------------<br />';
 
// teraz dla drugiego
$przechowywacz->przywrocStan($ob2);
echo $ob2->getKomunikat() . '<br />';
 
// druga proba
$przechowywacz->przywrocStan($ob2);
echo $ob2->getKomunikat() . '<br />';
 
// oczyszczamy rejestr
$przechowywacz->oczyscRejestrMemento();
 
// proba stworzenia obiektu typu memento zakonczona wyjatkiem
$memento = new Memento($ob);

Wyniki testu zgode z przewidywaniem:

pierw­szy komu­ni­kat
drugi komu­ni­kat
trzeci komu­ni­kat (tego nie zapi­szemy)
pierw­szy dzie­dzi­czony
drugi dziedziczony

zaczy­namy przy­wra­ca­nie
——————————
drugi komu­ni­kat (przy­wro­cony z Memento)
pierw­szy komu­ni­kat (przy­wro­cony z Memento)
Brak zapi­sa­nego wcze­sniej­szego stanu dla tego obiektu
pierw­szy komu­ni­kat (przy­wro­cony z Memento)
——————————
drugi dzie­dzi­czony (przy­wro­cony z Memento)
pierw­szy dzie­dzi­czony (przy­wro­cony z Memento)

Fatal error: Uncau­ght excep­tion ‚Excep­tion’ with message ‚Tylko obiekt z rodziny Jaki­sO­biekt moze tworzyc klase Memento’ in

Trochę przy­dłu­gawy wyszedł ten post. Mam nadzieję, że komuś udało się dotrwać aż tutaj :-)

 1. E. Gamma (i in.) : Wzorce projek­towe. Elementy opro­gra­mo­wa­nia obiek­to­wego wielo­krot­nego użytku. Gliwice : Helion, 2010, s. 294–301

Podobne wpisy:

 1. Atak klonów w PHP
 2. 3 wzorce projek­towe w ok. 100 liniach kodu PHP
 3. A Ty w jaki sposób łączysz się z bazą danych?
 4. PDO poprzez Depen­dency Injec­tion Conta­iner [cz. 1/2]

5 Comments

 • 3 stycznia 2011 - 09:54 | Permalink

  Kiedyś bardzo mi to było potrzebne, ale nie umia­łem dojść, jak prawi­dłowo zrobić cofnij/dalej…Doszedłem do wnio­sku, że lepiej od stanów prze­cho­wy­wać dzia­ła­nia wyko­ny­wane na obiek­cie. Wtedy można odwi­nąć dzia­ła­nia, a nie prze­cho­wu­jemy wielu kopii dużego obiektu. Oczy­wi­ście ilość kodu do wykle­pa­nia jest sporo więk­sza, ale nie ubijemy kompu­tera prosząc o zapa­mię­ta­nie 100 kroków wstecz dla obrazka powiedzmy 1024x1024x32bpp. Wyma­ga­łoby to 3200MB pamięci dla samej tylko histo­rii. Sporo, nie?

 • 3 stycznia 2011 - 11:56 | Permalink

  Mógł­byś podać może jesz­cze inne zasto­so­wa­nia memento ? Btw. do imple­men­ta­cji mecha­ni­zmu cofnij/wstecz i histo­rii używa się też wzorca ‚Command’

 • Śpiechu
  3 stycznia 2011 - 23:13 | Permalink

  @sokzzuka
  Wśród innych zasto­so­wań na pewno jest wszel­kie żonglo­wa­nie stanami, a więc wyma­rzona sytu­acja do stoso­wa­nia wzorca Itera­tor.
  Można z memento kombi­no­wać jeżeli stajemy przed koniecz­no­ścią prze­rzu­ce­nia siecią obiektu-kolosa, podczas gdy można sam jego stan (lub nawet tylko niewielką jego część, np. ostat­nią zmianę).
  Nikt inny nie ma wejścia do memento poza zain­te­re­so­wa­nym, bo tak jak u mnie — spraw­dza on wywo­łu­ją­cego i jego iden­ty­fi­ka­tor. Czyli ciekawa metoda progra­mo­wa­nia defen­syw­nego. W C++ robi się to inaczej: możemy sobie usta­lić klasę zaprzy­jaź­nioną i de facto otrzy­mu­jemy 2 publiczne inter­fejsy: dla wybra­nych szer­szy i dla pozo­sta­łych węższy.

 • 16 lutego 2011 - 11:43 | Permalink

  Nie rozu­miem uzależ­nie­nia klasy Memento od Jaki­sO­biekt. Chodzi mi o właści­wo­ści i metody zwią­zane z „komu­ni­kat”.
  Czy Memento nie powi­nien być bardziej uniwersalny?

 • Śpiechu
  17 lutego 2011 - 11:50 | Permalink

  @matipl
  Opis w książce GoF mówi, że każdy obiekt ma dopa­so­wane do siebie memento, które odzwier­cie­dla pewien stan „życia” obiektu. Prze­cho­wy­wa­nie wielu memento pozwala przy­wró­cić dokładny stan z wielu momen­tów życia danego obiektu.
  Poszcze­gólne obiekty powinny mieć prawo do wywo­ły­wa­nia metod memento tylko pamię­ta­ją­cych swój stan (stąd tak restryk­cyj­nie spraw­dzamy hash obiektu wywo­łu­ją­cego). Mnie się wydaje, że można aż tak restryk­cyj­nie nie podcho­dzić do tego wzorca. Myślę, że nic się nie stanie, jeżeli seria obiek­tów otrzyma pewien „stan star­towy” usta­wiony przy pomocy jednego memento.
  GoF podkre­śla, że znajo­mość wzor­ców powinna sygna­li­zo­wać pewien sposób podej­ścia do rozwią­za­nia problemu, nieko­niecz­nie aż tak restryk­cyjny jak oni opisali. Coś jak pewien jesz­cze wyższy poziom abstrak­cji w stylu „zróbmy tu obiekt obser­wo­wany, do którego reje­stro­wać się będzie kilku obser­wa­to­rów, którzy będą wyko­rzy­sty­wali otrzy­mane dane na swój sposób”.

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>