PDO poprzez Dependency Injection Container [cz. 2/2]

Dzisiaj kończę temat wstrzy­ki­wa­nia zależ­no­ści. Punk­tem wyjścia będzie poprzedni kod. Konte­ner posłuży do skon­fi­gu­ro­wa­nia jesz­cze dwóch obiek­tów. Napi­sa­łem sobie 2 proste klasy: SelectQuery, który odpyta bazę danych na podane zapy­ta­nie oraz SelectQueryCache, który zachowa wynik zapy­ta­nia do pliku. Wynik będzie ważny tylko przez podany czas.

Przy okazji zmie­ni­łem trochę forma­to­wa­nie składni na bardziej „Zend-Frameworkowe”. Mam nadzieję, że bardziej czytelne. Kolejną zmianą jest używa­nie w nazwach klas/zmiennych wyłą­cze­nie języka angiel­skiego. Wam to nie będzie prze­szka­dzać, a mnie oszczę­dzi masę czasu gdybym chciał coś kiedyś rzucić na szero­kie wody.

W meto­dzie loadDefaults() dorzu­camy zmienne konfi­gu­ru­jące obiekt cachu­jący i dwa domknię­cia potra­fiące wypro­du­ko­wać gotowe obiekty:

//zmienne konfigurujące pdo z poprzedniego wpisu
 
$this->cache_filename = 'queries.cache';
$this->cache_interval = 30;
$this->cache_class = 'SelectQueryCache';
 
$this->selectQueryCache = function (DBContainer $k)
{
 return new $k->cache_class($k->cache_filename , k->cache_interval);
};
 
$this->selectQuery = function (DBContainer $k)
{
 $q = new SelectQuery($k->pdo_getPDO);
 // wstrzykujemy zaleznosc
 $q->setCache($k->selectQueryCache);
 return $q;
};

Właści­wie to wpis można by teraz zamknąć. Widać jak cache tworzony jest na podsta­wie zmien­nych oraz widać wstrzyk­nię­cie zależ­no­ści w postaci metody setCache(). Innym sposo­bem wstrzy­ki­wa­nia jest konstruk­tor. Nie zrobi­łem tak z uwagi na to, że SelectQuery może sobie radzić bez obiektu cachu­ją­cego, więc po co wymuszać.

Poni­żej załą­czam kod dwóch wspo­mnia­nych wyżej klas.

class SelectQuery
{
 /**
  * @var PDO
  */
 protected $pdo;
 
 /**
  * @var SelectQueryCache 
  */
 protected $cache = null;
 
 public function __construct(PDO $pdo)
 {
  $this->pdo = $pdo;
 }
 
 /**
  * @param SelectQueryCache $sqc dependency injection
  */
 public function setCache(SelectQueryCache $sqc)
 {
  $this->cache = $sqc;
 }
 
 /**
  * @param string $query
  * @return array
  */
 public function getResults($query)
 {
  if ($this->cache)
  {
   $cachedResults = $this->cache->getCachedResults($query);
   if ($cachedResults !== null)
   {
    return $cachedResults;
   }
  }
  $q = $this->pdo->prepare($query);
  $q->execute();
  $rows = array();
  while ($row = $q->fetch(PDO::FETCH_ASSOC))
  {
   $rows[] = $row;
  }
  if ($this->cache)
  {
   $this->cache->cacheQuery($query , $rows);
  }
  return $rows;
 }
}
 
class SelectQueryCache
{
 /**
  * @var array contains all cached queries
  */
 protected $cachedQueries = array();
 
 /**
  * @var SPLFileInfo
  */
 protected $cacheFile;
 
 /**
  * @var int time interval in secs to check if cache is still valid
  */
 protected $validTime;
 
 public function __construct($filename , $validtime = 60)
 {
  $this->cacheFile = new SplFileInfo(__DIR__ . '/' . $filename);
  $this->validTime = (int) $validtime;
  $this->loadCache();
 }
 
 protected function loadCache()
 {
  if (!file_exists($this->cacheFile))
  {
   touch($this->cacheFile);
  }
  $file = $this->cacheFile->openFile('r');
  if ($file->flock(LOCK_SH))
  {
   $this->cachedQueries = json_decode(file_get_contents($file) , true);
   $file->flock(LOCK_UN);
  }
  else
  {
   throw new Exception('Cannot acquire file lock to read file');
  }
 }
 
 public function cacheQuery($query , $result)
 {
  $this->cachedQueries[$query] = array(
   'time' => time() ,
   'result' => $result);
 }
 
 public function getCachedResults($query)
 {
  if ($this->isValidCache($query))
  {
   return $this->cachedQueries[$query]['result'];
  }
  else
  {
   return null;
  }
 }
 
 protected function isValidCache($query)
 {
  return ($this->cachedQueries !== null
   && array_key_exists($query , $this->cachedQueries)
   && $this->isValidTime($this->cachedQueries[$query]['time']));
 }
 
 protected function isValidTime($timestamp)
 {
  return ((time() - $this->validTime) < $timestamp);
 }
 
 protected function cleanUpOldCache()
 {
  foreach ($this->cachedQueries as $key => $cq)
  {
   if (!$this->isValidTime($cq['time']))
   {
    unset($this->cachedQueries[$key]);
   }
  }
 }
 
 protected function save()
 {
  $serializedData = json_encode($this->cachedQueries);
  $file = $this->cacheFile->openFile('w');
  if ($file->flock(LOCK_EX))
  {
   $file->fwrite($serializedData);
   $file->flock(LOCK_UN);
  }
  else
  {
   throw new Exception('Cannot acquire exclusive file lock to save file');
  }
 }
 
 public function __destruct()
 {
  $this->cleanUpOldCache();
  $this->save();
 }
}

Myślę, że w SelectQuery nie ma nic specjal­nego, no może poza getResults(), które najpierw spraw­dza czy jest cache i jakiś wynik, a jak nie to odpy­tuje bazę danych i zapi­suje wynik do cache.

Za to w SelectQueryCache znaj­dzie się trochę mięska:

 1. Do seria­li­za­cji danych używam json_encode, które jest ponoć trochę szyb­sze od zwykłej seria­li­za­cji, a zapi­sane dane mają formę straw­niej­szą dla humanoidów.
 2. Dane w pliku trzy­mam w postaci tablicy asocja­cyj­nej, której kluczem jest zapy­ta­nie, a warto­ściami wynik zapy­ta­nia i czas utworzenia.
 3. Do spraw­dza­nia czy cache nie jest prze­ter­mi­no­wany odej­muję liczbę sekund od obec­nego czasu i spraw­dzam czy jest wcze­śniej­sza od czasu utwo­rze­nia danego klucza.
 4. Oczysz­czam cache spraw­dza­jąc czy poszcze­gólne klucze nie są już prze­ter­mi­no­wane i w razie czego wywa­lam cały klucz.
 5. Do zapisu do pliku używam destruk­tora. Mam pewność, że obiekt zaraz przed zakoń­cze­niem żywota zapi­sze dane do pliku.

Na koniec przy­kład użycia całości:

$c = new DBContainer();
$query = $c->selectQuery;
$results = $query->getResults('SELECT nazwa_pola FROM jakas_tabela');

Za pierw­szym razem dane zostaną pobrane z bazy, a następ­nie przez 30 sekund z pliku cache.

Podobne wpisy:

 1. PDO poprzez Depen­dency Injec­tion Conta­iner [cz. 1/2]
 2. (W miarę) bezpieczne urucha­mia­nie skryp­tów PHP poprzez shell_exec()
 3. A Ty w jaki sposób łączysz się z bazą danych?
 4. Symfony2 compi­ler pass with tags and custom attributes

2 Comments

 • mailo
  8 maja 2011 - 20:19 | Permalink

  DBKon­te­ner ? Serio ;-) ?
  Czy ta pętla jest tam potrzebna ? a co z PDO->fetchAll() ?
  Nie zale­cam stoso­wa­nia array_key_exists, potrafi zamu­lic, lepiej:
  isset($this->cachedQueries[$query]),
  Poza tym, zapis „return true”, „return false” jest również zbyteczny (funk­cja isVa­lid­Ca­che):
  return $this->cachedQueries !== null
  && isset($this->cachedQueries[$query])
  && $this->isValidTime($this->cachedQueries[$query][’time’]);
  To takie pier­doly ode mnie.

 • Śpiechu
  9 maja 2011 - 07:36 | Permalink

  @mailo
  Dzięki za uwagi. W przy­padku cacho­wa­nia na pewno każda ms mniej w czasie wyko­ny­wa­nia skryptu jest cenna.

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>