PolskiBus — pozytywna ocena

Jakoś tak to dziw­nie jest, że jeśli ktoś lub coś nam podpad­nie, to od razu uspo­ka­jamy swoje nerwy wlewa­jąc żółć gdzie się da do Inter­netu. Pozy­tywne opinie często muszą prze­do­sta­wać się przez oskar­że­nia o ukrytą reklamę/przekupienie piszą­cego. Ponie­waż jestem pozy­tyw­nie zasko­czony, zare­ko­men­duję wam korzy­sta­nie z usług Polskie­go­Busa. Może trochę jako prze­ciw­waga dla „negatywów”.

Wróci­łem z kilku­dnio­wej wyprawy do Wied­nia. Porów­nu­jąc kilka opcji dosta­nia się na miej­sce (PKP :-D ) wybra­li­śmy PolskiBus.com. Ponie­waż nie czuję się zbyt dobrze w pisa­niu postów spoza świata kompu­te­ro­wego, zostanę przy wypunk­to­wa­nym opisie i prezen­ta­cji kilku zdjęć z wnętrza autokaru.

 • Bilet zaku­piony z miesięcz­nym wyprze­dze­niem za 95zł w obie strony od osoby, moja pierw­sza reak­cja: prze­ko­py­wa­nie się przez regu­la­miny z celu poszu­ki­wa­nia „haczy­ków” takich jak np. dopłata dwor­cowa, za bagaż, za oddy­cha­nie… Niczego nie znala­złem. Dla porów­na­nia Inter­city z Kato­wic do Warszawy kosz­tuje 115zł…
 • Start z dworca PKS w Kato­wi­cach (centrum miasta), miej­sce doce­lowe Wiedeń ÖBB Post­bus (blisko linii metra U1, skąd w 15 min. jesteś gdzie chcesz ;-) ).
 • Wyjazd punk­tu­al­nie o 23:00, przy­jazd 6:05 (30 min. przed czasem — dziwne doświad­cze­nie dla mnie jako klienta PKP).
 • W Kato­wi­cach wysia­dło połowę pasa­że­rów, dzięki czemu można się było rozło­żyć w miarę wygodnie.
 • Po drodze 3 przy­stanki na WC/rozprostowanie kości. WC jest oczy­wi­ście w autokarze.
 • WiFi działa tylko na tery­to­rium Polski, miej­scami trochę w kratkę.
 • Dzia­ła­jąca klimatyzacja.
 • Dzia­ła­jące gniazdka 230V.
 • Pasy bezpie­czeń­stwa.

Zdję­cia robione w trak­cie drogi powrot­nej w dzień:

Podobne wpisy:

 1. Śpie­chu po dele­ga­cji w Warszawie
 2. nasz-autobus.pl, nasz-fastfood.pl, …
 3. AdCar? Łot de Fak?
 4. Rekla­mowe gówno pod płasz­czy­kiem artykułu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>