Zabierasz się za becikowe? No to patrz

Pamię­taj, że beci­kowe to zapo­moga. Będziesz musiał udowod­nić przed MOPSem, że kwali­fi­ku­jesz się docho­dowo. Dzięki 5% dobrze zara­bia­ją­cych, pozo­stałe 95% musi prze­cho­dzić „ścieżkę zdro­wia” po urzę­dach. Sprawę zała­twi­łem po 4 wizy­tach w urzę­dzie miasta + 2 w skar­bówce + 1 w ZUS. Wizyty miały charak­ter rozwo­jowy. Przy­no­sisz doku­menty i dowia­du­jesz się, że masz przy­nieść następne.
Oprócz tego, co jest wyma­gane (o czym nie będę pisał, bo w każdym miej­scu o tym piszą) urzęd­nicy zaży­czyli sobie ode mnie również:

  • kopię każdego świa­dec­twa pracy za 2012 r. + kore­spon­du­ją­cego PIT-11,
  • zaświad­cze­nie z ZUS o zapła­co­nych skład­kach zdro­wot­nych za 2012 r., ja jako samo­za­trud­niony nie mogłem zała­twić tego od ręki — wiadomo — prywa­ciarz to oszust i powi­nien być dokład­nie skontrolowany,
  • zaświad­cze­nie z Urzędu Skar­bo­wego o docho­dach za 2012 r. (jeśli napi­szesz, że potrzebne do beci­ko­wego to wydają za darmo),
  • PIT-36 za 2012 r. + Urzę­dowe Poświad­cze­nie Odbioru, że nie przed­sta­wiam lewego (tak jakby zaświad­cze­nie z US i kwoty tam wystę­pu­jące mogły się przy­pad­kowo pokry­wać z moim lewym PITem).

Łącz­nie kilka­dzie­siąt stron dla otrzy­ma­nia upra­gnio­nego 1000 zł, które nota bene wystar­czy na 2 dawki szcze­pio­nek dla dziecka (ale to już temat na osobny wywód).

Podobne wpisy:

  1. MySQL i auto­ma­tyczne tworze­nie histo­rii rekordu w bazie [cz. 1/2]
  2. Zapi­sy­wa­nie plików flash oglą­da­nych w przeglądarce
  3. Wygrze­bane z GitHuba (6) : Monolog
  4. Kilka cieka­wych inicja­tyw prze­ciwko K0ffanYm 12-lAtk0M

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>