Śpiechu certyfikowany

Zend Certified Engineer LogoMiło mi poin­for­mo­wać, że uzyska­łem certy­fi­kat Zend Certi­fied PHP Engi­neer 200–550 oparty o PHP 5.5. Ozna­cza to, że moje wpisy dot. PHP mają troszkę więk­szą wagę niż dotych­czas. Pytań wam nie powiem, bo mi nie wolno (a ok. 20 pamię­tam dosyć dokład­nie). Dali papier do podpi­sa­nia, że będą legal actions jak nie posłucham.

W skró­cie o egzaminie:

 • całość w języku angielskim,
 • 70 loso­wych pytań dosyć dobrze zbalan­so­wa­nych, trochę z każdej dziedziny,
 • 90 min. czasu (wg mnie wystar­cza­jąco), zega­rek w prawym górnym rogu,
 • dosta­jesz mazak i kartkę, na której możesz sobie rzeź­bić opera­cje bitowe,
 • możli­wość ozna­cza­nia pytań jako flag for review i powrotu jeśli zosta­nie chwila czasu,
 • nie da się zdać „fuksem”.

Co należy mieć w jednym palcu:

Podobne wpisy:

 1. Śpie­chu goes Hyper Threading
 2. Śpie­chu pisze testy jednostkowe
 3. Śpie­chu po dele­ga­cji w Warszawie
 4. Śpie­chu liczy zawar­tość alko­holu w drinkach

5 Comments

 • Czeslaw
  17 maja 2014 - 12:47 | Permalink

  GRATULACJE!!
  A co to w prak­tyce daje?

 • 17 maja 2014 - 14:28 | Permalink

  @Czeslaw

  Dzięki :-)

  Praco­dawca ma pewność, że kandy­dat posia­da­jący ZCE prze­szedł dosyć spore sitko. Potrzeba ok. 2 lat rzeźby w PHP żeby natknąć się na te wszyst­kie kruczki.

  Oczy­wi­ście egza­min nie potwier­dza znajo­mo­ści SOLID, projek­to­wa­nia baz danych itp. Spraw­dza jedy­nie czy potra­fisz wyko­rzy­stać wszystko co język ma do zaoferowania.

 • Jedrek
  17 maja 2014 - 22:35 | Permalink

  Gratu­luje :)
  W jaki sposób się przy­go­to­wy­wa­łeś? Korzy­sta­łeś z jakiś Zendow­skich oficjal­nych trenin­gów? Mam na myśli: http://shop.zend.com/en/php-certification.html/

 • 18 maja 2014 - 10:00 | Permalink

  @Jedrek

  Krąży w necie darmowy[?] pdf „Zend PHP 5.3 Certi­fi­ca­tion”. Jest tam trochę zadań, dzięki którym masz namiastkę jak wyglą­dają pyta­nia. W zasa­dzie z nowo­ści nie ma tam tylko traitów i generatorów.

  Do tego manual PHP.

  Ja mam jesz­cze własną metodę, czyli wpisy tutaj. Jeśli mam jakiś temat opisać to muszę się dobrze wgryźć (seria wpisów o strumieniach).

 • 14 czerwca 2014 - 20:42 | Permalink

  Gratu­la­cje :) Mi się udało zdać ZF1ZF2, ale ten z PHP wydaje mi się o wiele trudniejszy.

  PS w witryna inter­ne­towa musisz wpisać http:// bo inaczej powstaje Ci link http://spiechu.pl/spiechu.pl ;)

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>