O autorze

Kim jestem?

fotka...Nazy­wam się Dawid Śpie­cho­wicz. Celowo podpi­suję się imie­niem i nazwi­skiem dając do zrozu­mie­nia swoim czytel­ni­kom, że trak­tuję poważ­nie to co piszę i tych, którzy mnie czytają. Jestem absol­wen­tem Infor­ma­cji Nauko­wej i Biblio­te­ko­znaw­stwa Uniwer­sy­tetu Śląskiego w Kato­wi­cach. Powszech­nie jestem znany jako „Śpie­chu”, dzięki czemu nie miałem więk­szych proble­mów ze znale­zie­niem nazwy na bloga.

Co robię?

Zawo­dowo zajmuję się progra­mo­wa­niem w języku PHP oraz projek­to­wa­niem rela­cyj­nych baz danych. Po godzi­nach dłubię przy swoich open sour­co­wych projek­tach.

Po co mi ten blog?

Sprawa najważ­niej­sza: pisa­nie spra­wia mi przyjemność :-)

Swoją przy­godę z Linuk­sem zaczą­łem w 2004 r. chcąc poznać alter­na­tywę dla produk­tów firmy Micro­soft i w ogóle komer­cyj­nego oprogramowania.

W kręgu moich zain­te­re­so­wań jest też język PHP (pierw­sze, nieśmiałe kroki w 2007 r.) Od jakie­goś czasu tema­tyka tworze­nia apli­ka­cji webo­wych domi­nuje na blogu.

Ponadto chcę podzie­lić się z innymi swoimi spostrzeżeniami/przemyśleniami z szeroko poję­tej tema­tyki komputerowo-internetowej, czyli po prostu „co się nawinie” :-)

Czasem zdarza mi się napi­sać o czymś, co mnie zdener­wuje. Jako iż nic mnie bardziej nie dener­wuje niż nachalny marke­ting, więc tego typu tema­tyka na blogu również występuje.

Cenzura i komentarze

Na blogu nie stosuję cenzury. Jest jednak jeden wyją­tek: jeżeli jedyne co napi­szesz to „autor nie wie o czym pisze” albo „bzdura” to taki komen­tarz również skasuję. Ocze­kuję rzeczo­wej krytyki.
Jeżeli ktoś sobie zaklnie to mi to zbyt­nio nie prze­szka­dza. Musi być jednak zacho­wana pewna zdrowa propor­cja pomię­dzy normal­nymi wyra­zami a powszech­nie uzna­wa­nymi za obraź­liwe. Natu­ral­nie nie odpo­wia­dam za treść komen­ta­rzy innych osób.

Kontakt

Mail: spie­chu(zamień tu na małpę)gmail.com