Category Archives: O blogu

O blogu

Wtyczki optymalizujące WordPressa

Naresz­cie udało mi się zostać up-to-date z wersjami Word­Pressa. Zazwy­czaj było tak, że zaraz po upgra­dzie na najnow­szą wersję wycho­dziła nowa. Z leni­stwa ocią­ga­łem się z wymianą. Wiązało się to ze zrobie­niem zrzutu bazy danych (ja raczej ekspor­to­wa­łem wszyst­kie wpisy i komen­ta­rze do pliku) i wszyst­kiego z serwera. Aktu­al­nie mam 3.0.1 i nadzieję, że za kilka dni nie wpro­wa­dzą nowej.

Ostat­nio ekspe­ry­men­to­wa­łem trochę z cache­owa­niem Word­Pressa za pomocą WP-Cache. Wtyczka gene­ruje pliki statyczne dla każdego posta. Zyskiem jest to, że za każdym razem inter­pre­ter PHP nie musi się mordo­wać z prze­twa­rza­niem kodu PHP przed wyświe­tle­niem. Baza danych również dostaje wolne.

Następ­nie powstała bardziej rozbu­do­wana wersja wtyczki — WP Super Cache. Ma te same zalety co podsta­wowa wersja. Oprócz tego mamy w niej możli­wość usta­wie­nia sobie np. prelo­adu cache, czasu odświe­ża­nia plików statycz­nych, inge­ren­cję w sekcję head czy kompre­sję gzipem.

Wszystko fajnie, ale boczne widgety gene­rują również sporo zapy­tań do bazy. Dla nich powstała specjalna wtyczka WP Widget Cache. Twórcy chwalą się, że zysku­jemy 70% więcej wydaj­no­ści. Obec­nie dora­dza się stoso­wa­nie tandemu WP Super Cache i WP Widget Cache. Osobi­ście jednak dałem spokój z obiema wtycz­kami i testuję coś zupeł­nie innego.

To co aktu­al­nie stosuję to W3 Total Cache. Jest to komplek­sowe rozwią­za­nie jeśli chodzi o opty­ma­li­za­cję, dlatego twórcy przed akty­wa­cją radzą wyrzu­cić wszyst­kie wtyczki opty­ma­li­zu­jące jakie mamy zain­sta­lo­wane (nie tylko deak­ty­wo­wać ale całkiem usunąć z dysku!) Po insta­la­cji poja­wia nam się nowa duża zakładka Perfor­mance i spore możli­wo­ści majstro­wa­nia przy takich rzeczach jak opty­ma­li­za­cja stron, zmniej­sza­nie obję­to­ści (HTML, JS, CSS), cache­owa­nie bazy danych, obiek­tów, nagłów­ków prze­glą­darki i obsługę Content Deli­very Network.

Na hory­zon­cie jest jesz­cze jedna wtyczka, której póki co nie rusza­łem — Hyper Cache. Po znudze­niu się W3TC zajmę się tą.

O blogu

Zmiana motywu i upgrade WP do 2.7

Jak widać wygląd bloga prze­szedł małą meta­mor­fozę. „Pod maską” Word­Press w wersji 2.7, a „na zewnątrz” motyw Andrea w wersji 0.3.

Posta­no­wi­łem zoba­czyć czy „całkiem niebie­ski Śpie­chu” się przyj­mie. Autor Lucian E. Martin zrobił kawał dobrej roboty tworząc ten motyw. Jedyną mody­fi­ka­cją z mojej stony było lekkie przy­ciem­nie­nie tekstu, bo bardzo dawał po oczach.

Podoba się?

O blogu

Po przenosinach na WP 2.5…

Wygląda na to, że jestem jednym z ostat­nich, którzy tak długo zwle­kali z upgra­dem na najnow­szą wersję Word­Press. Wersja 2.5.1 popra­wia­jąca „około mnóstwo” błędów wydana została dosłow­nie kilka dni temu. Będę za to w czołówce z posia­da­ją­cych 2.5.1 :-P

Tymcza­sowo zrezy­gno­wa­łem z thema K2 ze względu na niepełną kompa­ty­bil­ność z WP 2.5. Na razie używam wyglądu domyśl­nego. Wkrótce coś cieka­wego się wybierze.

W nowej wersji dodano sporo bajer­ków. Panel admi­ni­stra­cyjny wygląda dużo lepiej, a edytor wpisów jest bardziej „lekko­strawny” dla prze­glą­darki. Skoń­czyły się czasy, gdy przy­trzy­mu­jąc dłużej back­space niechcący wyci­nała się cała linijka :-)

Dodano masowy upload plików. Przy­datna rzecz dla kogoś, kto lubi doda­wać dużo obraz­ków na swojego „bloga­ska”. Nie podoba mnie się za to funk­cja gale­ria. Jakoś dziw­nie zbite są te minia­turki. Zamiast tego posta­no­wi­łem skorzy­stać z wtyczki doda­ją­cej light­box. Co to jest? Klik­nij­cie na obra­zek poniżej.

Moja special collection filmów dokumentalnych z nieistniejącego już Stage6.com

Tutaj od razu uwaga dla chęt­nych na tę wtyczkę. Można niechcący się rozpę­dzić i wrzu­cić do kata­logu z plugi­nami cały lightbox-2-wordpress-plugin. Wtyczka pomimo popraw­nej akty­wa­cji nie będzie dzia­łała. Do kata­logu plugins należy skopio­wać tylko kata­log light­boxlightbox.php.

Tak więc bart, nie wszystko tak bezboleśnie…