Category Archives: Android

Android

Śpiechu goes Android

No to teraz wiecie już, że Śpie­chu dochra­pał się Andro­idka (2.3.3). Wpraw­dzie na najsłab­szym sprzę­cie jaki istnieje — HTC Wild­fire S, ale zawsze. Udało się wyli­cy­to­wać na Alle­drogo za 500 zł. Czło­wiek, od którego kupi­łem sprzęt wierzył, że zrobił dobry inte­res. Ja również. Kto zrobił lepszy? On w końcu zapła­cił tylko złotówkę, a dostał 499 w zamian ;-)

W związku z tym warto byłoby odpa­lić mały cykl andro­ido­wego how-to. Na począ­tek jak pozbyć się tego uciąż­li­wego powia­do­mie­nia dźwię­ko­wego o nowym mailu i nowej wiado­mo­ści na Google Talk. Jeśli otrzy­mu­je­cie kilka­dzie­siąt maili dzien­nie, jest to spory problem. Dioda wg mnie wystarczy.

Opcja jest na tyle scho­wana, że warto o niej tutaj napi­sać. Znaj­du­jąc się w apli­ka­cji Gmail naci­skamy przy­cisk menu -> więcej -> usta­wie­nia -> swoje konto -> etykiety do powia­do­mień -> odebrane -> dzwo­nek -> Cichy. W Talku jest jesz­cze prościej: menu -> usta­wie­nia -> wybierz dzwo­nek -> cichy.

Tyle na dzisiaj. W ciągu 2 dni nie stałem się jesz­cze smart­fo­no­wym guru, ale wszystko przede mną. I żeby nie było, 7 letnia Nokia 6230i ma się świet­nie. W dalszym ciągu bate­ria trzyma 5 dni, a w nowym HTC 1.