O publikowanym kodzie

  1. Jeżeli nie zazna­czono inaczej, tzn., że kod źródłowy prezen­to­wany na blogu jest mojego autor­stwa. Można robić z nim co się chce pod warun­kiem, że nie będzie się przy­pi­sy­wało swojego autorstwa.
  2. Kod można wyko­rzy­sty­wać w swoich zamknię­tych komer­cyj­nych projek­tach. W zamian proszę o poda­nie linku do bloga w swojej dokumentacji.
  3. Nie udzie­lam żadnej gwaran­cji na dzia­ła­nie kodu. Nie odpo­wia­dam za znisz­czone w wyniku dzia­ła­nia kodu dane.

About presen­ted source code

  1. If it’s not mentio­ned else­where, presen­ted source code on blog is my author­ship. You may do with it what You like as long as You won’t claim it as Yours.
  2. Code may be used in closed commer­cial projects. In return I ask for a link to this blog in Your documentation.
  3. I don’t warranty that code will work. I don’t take any respon­si­bi­lity of losing data in the outcome of using code.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>