Inne

Roman Numerals Converter Code Kata summary

Brow­sing thro­ugh GitHub i came across XSolve Code Kata repo­si­tory. Code Kata #1 have two imple­men­ta­tions (PHP, C#) of Roman nume­rals conver­ter. I had some free time and wanted to imple­ment Scala version. The result is on my GitHub.

I added Roman-Arabic conver­sion compa­red to XSolve solu­tion. Project has full test cove­rage, what means every single line of code was execu­ted at least once (love that fancy Travis and Cove­ralls badges).

What is being used:

 • case clas­ses ArabicNum and RomanNum, of course it could be int and string, but hey, Scala has rich typesystem ;-)
 • whole NumConverter class is single­ton object
 • one pattern matching method
 • break() func­tions, which I find funny that Scala doesn’t have imple­men­ted such base things natively
 • FlatSpec from Scala­Test suite (BDD approach)

Be warned, vali­da­tion func­tion is ugly, conta­ins nested IFs and needs refac­to­ring, but as long as it passes tests it’s OK.

Whole code is not very „Scalish”. I consi­der myself as an Advan­ced Begin­ner on Scala accor­ding to Drey­fus Model and I don’t care ;-)

Inne

Śpiechu certyfikowany

Zend Certified Engineer LogoMiło mi poin­for­mo­wać, że uzyska­łem certy­fi­kat Zend Certi­fied PHP Engi­neer 200–550 oparty o PHP 5.5. Ozna­cza to, że moje wpisy dot. PHP mają troszkę więk­szą wagę niż dotych­czas. Pytań wam nie powiem, bo mi nie wolno (a ok. 20 pamię­tam dosyć dokład­nie). Dali papier do podpi­sa­nia, że będą legal actions jak nie posłucham.

W skró­cie o egzaminie:

 • całość w języku angielskim,
 • 70 loso­wych pytań dosyć dobrze zbalan­so­wa­nych, trochę z każdej dziedziny,
 • 90 min. czasu (wg mnie wystar­cza­jąco), zega­rek w prawym górnym rogu,
 • dosta­jesz mazak i kartkę, na której możesz sobie rzeź­bić opera­cje bitowe,
 • możli­wość ozna­cza­nia pytań jako flag for review i powrotu jeśli zosta­nie chwila czasu,
 • nie da się zdać „fuksem”.

Co należy mieć w jednym palcu:

dyrdymały

Zabierasz się za becikowe? No to patrz

Pamię­taj, że beci­kowe to zapo­moga. Będziesz musiał udowod­nić przed MOPSem, że kwali­fi­ku­jesz się docho­dowo. Dzięki 5% dobrze zara­bia­ją­cych, pozo­stałe 95% musi prze­cho­dzić „ścieżkę zdro­wia” po urzę­dach. Sprawę zała­twi­łem po 4 wizy­tach w urzę­dzie miasta + 2 w skar­bówce + 1 w ZUS. Wizyty miały charak­ter rozwo­jowy. Przy­no­sisz doku­menty i dowia­du­jesz się, że masz przy­nieść następne.
Oprócz tego, co jest wyma­gane (o czym nie będę pisał, bo w każdym miej­scu o tym piszą) urzęd­nicy zaży­czyli sobie ode mnie również:

 • kopię każdego świa­dec­twa pracy za 2012 r. + kore­spon­du­ją­cego PIT-11,
 • zaświad­cze­nie z ZUS o zapła­co­nych skład­kach zdro­wot­nych za 2012 r., ja jako samo­za­trud­niony nie mogłem zała­twić tego od ręki — wiadomo — prywa­ciarz to oszust i powi­nien być dokład­nie skontrolowany,
 • zaświad­cze­nie z Urzędu Skar­bo­wego o docho­dach za 2012 r. (jeśli napi­szesz, że potrzebne do beci­ko­wego to wydają za darmo),
 • PIT-36 za 2012 r. + Urzę­dowe Poświad­cze­nie Odbioru, że nie przed­sta­wiam lewego (tak jakby zaświad­cze­nie z US i kwoty tam wystę­pu­jące mogły się przy­pad­kowo pokry­wać z moim lewym PITem).

Łącz­nie kilka­dzie­siąt stron dla otrzy­ma­nia upra­gnio­nego 1000 zł, które nota bene wystar­czy na 2 dawki szcze­pio­nek dla dziecka (ale to już temat na osobny wywód).