Tag Archives: gadu-gadu

GG/Jabber linux

Kadu i nowy system powiadomień w Ubuntu 9.04 — Jaunty Jackalope

Mark Shut­tle­worth z Cano­ni­cal jakiś czas temu pisał na swoim blogu na temat zamiaru wpro­wa­dze­nia w Ubuntu 9.04 ujed­no­li­co­nych „dymków” apli­ka­cji. Nowy system powia­do­mień nazywa się Notify-OSD (więcej można poczy­tać np. tu). Zasad­ni­czą rewo­lu­cją jest to, że na powia­do­mie­niach nie może być wyko­ny­wana żadna akcja typu rozpo­czę­cie rozmowy, uaktyw­nie­nie programu czy coś takiego. Można jedy­nie sobie popa­trzeć. Toczyła (i zresztą toczy się nadal) dysku­sja czy to dobry krok. Na pewno warte pochwa­le­nia jest to, że nastę­puje próba unifi­ka­cji powia­do­mień. Obec­nie mamy tak, że każda apli­ka­cja powia­da­mia po swojemu, w dowol­nym miej­scu ekranu i z dowolną szatą graficzną.

Jedną z takich „opor­nych apli­ka­cji” jest używane chyba przez każdego Kadu. Ktoś na forum nawet wrzu­cił im temat, ale dewe­lo­pe­rzy nie są zbyt­nio zain­te­re­so­wani. Tłuma­czyli to tym, że zapewne nieba­wem każda dystry­bu­cja linuk­sowa będzie miała swój system powia­do­mień i trzeba będzie dosto­so­wy­wać Kadu do wszyst­kiego. Posta­no­wi­łem trochę „powę­szyć w tema­cie”, pokom­bi­no­wać i… udało się :-)

Chce­cie mieć tak u siebie?

Jeżeli tak, to zare­zer­wuj­cie sobie 10 min czasu i czytaj­cie poni­żej receptę.

 1. W termi­nalu wpisu­jemy sudo apt-get install libnotify-bin
 2. Uaktyw­niamy dwukrot­nym klik­nię­ciem moduł exec_notifyZarządcy modu­łów w Kadu.
 3. W Konfi­gu­ra­cja Kadu -> Powia­do­mie­nia będziemy zazna­czać Wyko­naj pole­ce­nie i odha­czać Dymki.
 4. W zakładce zdarzenie:
  • Nowa rozmowa wpisu­jemy notify-send -u low -c im -i /usr/share/kadu/themes/icons/default/kadu/big_message.png "%n" "rozpoczął nową rozmowę"
  • Nowa wiado­mość notify-send -u low -c im -i /usr/share/kadu/themes/icons/default/kadu/big_message.png "%n" "przesyła nową wiadomość"
  • Błąd połą­cze­nia notify-send -u low -c im -i /usr/share/kadu/themes/icons/default/kadu/dialog-warning.png Kadu "błąd połączenia"
  • Dostępny notify-send -u low -c im -i /usr/share/kadu/themes/icons/default/kadu/big_online.png "%n" "zmienił status na dostępny"
  • Zajęty notify-send -u low -c im -i /usr/share/kadu/themes/icons/default/kadu/big_busy.png "%n" "zmienił status na zajęty"
  • Ukryty notify-send -u low -c im -i /usr/share/kadu/themes/icons/default/kadu/big_invisible.png "%n" "zmienił status na ukryty"
  • Niedo­stępny notify-send -u low -c im -i /usr/share/kadu/themes/icons/default/kadu/big_offline.png "%n" "zmienił status na niedostępny"
  • Przy­cho­dzący trans­fer notify-send -u low -c im -i /usr/share/kadu/themes/icons/default/kadu/kadu-transfer-receive.png "%n" "chce przesłać plik"
  • Trans­fer zakoń­czony notify-send -u low -c im -i /usr/share/kadu/themes/icons/default/kadu/kadu-transfer-receive.png "%n" "zakończył przesyłać plik"
 5. Nie zapo­mi­namy zatwier­dzić wszystkiego.

Garść uwag:

 • Ikony wyko­rzy­stu­jemy orygi­nalne z Kadu, u wszyst­kich powinny być w tym samym miejscu.
 • Od razu ostrze­gam, że dwóch ostat­nich pole­ceń nie testowałem.
 • Pole­ce­nia wpisy­wane są trochę na wyrost z uwzgled­nie­niem prio­ry­tetu (low) i kate­go­rii powia­do­mie­nia (im) — więcej tutaj. Będzie również dzia­łało bez tych parametrów.
 • Jeżeli ktoś ma obiek­cje, że powia­do­mie­nie wyświe­tla się za wolno lub za szybko — może ekspe­ry­men­to­wać z para­me­trem –t liczba_milisekund (zajrzeć do man notify-send).

To tyle na dzisiaj. Być może twórcy Kadu zrobią nam kiedyś porządny osobny moduł. Na razie pozo­staje nam tylko ten sposób.

GG/Jabber Telekomunikacja

GG WTF HaX Error — drugie starcie :-/

Czysty zbieg okolicz­no­ści spra­wił, że akurat w przed­dzień premiery „nowej bety nowego GG ponow­nie zaata­ko­wał mnie GG WTF HaX Error. Tym razem „ulubiony komu­ni­ka­tor każdego Polaka” zdał sobie sprawę, że na kompu­te­rze istnieją jesz­cze wolne zasoby mocy prze­ro­bo­wych proce­sora. Posta­no­wił to zmie­nić i zająć się nadwyżką :-) Stan ten trwał aż do dyskret­nego zachę­ce­nia apli­ka­cji do zakoń­cze­nia swojego dzia­ła­nia poprzez CTRL + ALT + DELETE.

(Sorry, to nie mój prywatny komp i musia­łem wszystko wymazać)

GG/Jabber Telekomunikacja

GG WTF HaX Error :-]

Siedzisz sobie w pracy, a tu jak nie pier****ie :-) A najśmiesz­niej­sze jest to, że nic się nie stało, tzn. „nieszczę­ście” dla GG się stało — banner rekla­mowy się nie wyświe­tlał do końca dnia. Nawet nie wnikam czy to wina Windowsa czy GG.

Wpis dedy­kuję wszyst­kim tym, którzy co jakiś czas jako opis na GG usta­wiają „odzy­wać się! stra­ci­łem listę kontaktów!”