Tag Archives: głupota

Internet

O konsumpcji śledzia i szerzącej się głupocie

Na początku wrze­śnia nasz „ulubiony” serwis społecz­no­ściowy, czyli Nasza-Klasa.pl dodała nowy bajer: Śledzik. W skró­cie jest to prost­sza kopia takich serwi­sów micro­blog­gin­go­wych jak Twit­ter czy rodzimy Blip. Wg mnie może być bardzo przy­datna, ale…

Od momentu wpro­wa­dze­nia nowej funk­cjo­nal­no­ści dzieje się coś dziw­nego. Wszy­scy użyt­kow­nicy jedno­czą się w celu „zato­pie­nia śledzia”. To jedno­cze­nie polega na całko­wi­cie bezmyśl­nym wkle­ja­niu różnego rodzaju kodów wyłą­cza­ją­cych. Hicio­rem wg mnie jest 5P13RD4L4J-5L3D21U wkle­jane przez wykształ­co­nych znajo­mych. Jest to tak zabawne (i żenu­jące), że stało się pożywką dla JoeMon­stera. Okazuje się, że nie tylko moich znajo­mych opano­wała jakaś dziwna fala „anty­śle­dzi­kowa”, ale jest to dzia­ła­nie ogól­no­pol­skie. Powstał nawet „blog anty­śle­dziowy”.

Skoro nie podoba się Śledzik, to po prostu nie używaj­cie. Spamu­jąc głupimi linkami unie­moż­li­wia­cie korzy­sta­nie z nowej funk­cjo­nal­no­ści zain­te­re­so­wa­nym. Prak­tycz­nie od początku istnieją co najmniej dwa sposoby wyłą­cze­nia „śledzia”:

  • legalna” — poprzez klik­nię­cie przy­ci­sku „nie śledź” przy każdym znajomym
  • niele­galna” — poprzez skorzy­sta­nie z instruk­cji zawar­tych np. tutaj lub jeżeli macie Fire­foksa i Adblock Plusa do reguł bloko­wa­nia doda­je­cie nasza-klasa.pl#DIV(id=sledzik_box)

W ten co teraz sposób kompro­mi­tu­je­cie się coraz bardziej. Wkle­jaj­cie dalej różne głupoty, a ich twórcy będą się nieźle bawić.

Źródło: demotywatory.pl

Aktu­ali­za­cja z 30.09.2009, poja­wił się nowy kandy­dat na hicior śledzikowy:

J3273M-D38113M <– Wklej cala ta wiado­mosc, razem z tym kodem na sledzika, a on znik­nie NATYCHMIAST! Potwier­dzone przez admi­ni­stra­tora portalu Nasza-Klasa.pl!