Tag Archives: książki

Inne

Nowa stara książka i interesująca zniżka 25% w Matrasie

Ostat­nimi czasy wyro­bi­łem sobie takie dziwne przy­zwy­cza­je­nie, że czeka­jąc na Spodek 2.0 (o którym również mam w planie parę zdań napi­sać chyba nie ma sensu już pisać — na stro­nie S2.0 udostęp­nione są filmy) wstę­puję do jakiejś księ­garni (zazwy­czaj Empik) i prze­glą­dam co tam nowego z infor­ma­tyki. Tym razem padło na księ­gar­nię Matras przy ul. Stawo­wej w Katowicach.

Miło się zasko­czy­łem widząc, że do 14 listo­pada jest na prawie wszystko 25% zniżki. Mówię „prawie” dlatego, że zniżka nie obej­muje podręcz­ni­ków i wybra­nych tytu­łów. Za to inte­re­su­jący mnie i mam nadzieję Was dział infor­ma­tyka (czyli w głów­nej mierze Helion) owa zniżka obej­muje. Co prawda w porów­na­niu z Empi­kiem w SCC wybór jest sporo mniej­szy, ale zawsze można coś cieka­wego wybrać.

Rzadko zdarza się żeby można było kupić coś taniej ze sporą zniżką poza skle­pem inter­ne­to­wym Helionu (mam na myśli promo­cję „książka dnia 30% taniej”).

Tyle zachwa­la­nia. Tym razem kupi­łem polską edycję kulto­wej książki na temat wzor­ców projek­to­wych autor­stwa Ericha Gamma, Richarda Helma, Ralpha John­sona, Johna M. Vlis­si­desa (znani również jako Gang of Four – GoF) Wzorce projek­towe. Elementy opro­gra­mo­wa­nia obiek­to­wego wielo­krot­nego użytku. Orygi­nał powstał w 1994 – jednak treść jest w dalszym ciągu aktualna.

Same wzorce zostały podzie­lone na 3 części: konstruk­cyjne, struk­tu­ralne i opera­cyjne. Przy­kła­dowy kod mamy w C++, ale za to sche­maty i opisy są na tyle zrozu­miałe, że śred­nio zaawan­so­wani progra­mi­ści dadzą radę. Zasta­na­wiam się czy nie napi­sać małego cyklu z przy­kła­do­wym kodem konkret­nego wzorca w PHP — tak w ramach sportu :-)

Inne

Informatyczne lektury do poduchy

Od ponad roku wszel­kimi sposo­bami (Alle­gro, biblio­teka) staram się zdoby­wać książki z serii Head First. Muszę przy­znać, że to chyba najlep­sza seria ksią­żek infor­ma­tycz­nych jaka powstała. W żarto­bliwy sposób, prawie od zera jeste­śmy stop­niowo wpro­wa­dzani w dane zagad­nie­nie. Czyta­jąc, podą­żamy praw­do­po­dobną (złą) ścieżką wtajem­ni­cze­nia, a następ­nie otrzy­mu­jemy wytłu­ma­cze­nie dlaczego jest zła :-) Do znudze­nia czasem wałkuje się ten sam temat z różnych stron. Malkon­tenci maru­dzą na zbyt­nie marno­traw­stwo miej­sca na margi­na­lia i duże obrazki, ale moim zdaniem to właśnie to odróż­nia serię od konkurencji.

Ja swoją przy­godę z Head First za namową wykła­dowcy zaczą­łem od „Object-Oriented Analysis&Design”. Potem było „Design Patterns” i nagle okazało się, że progra­mo­wać w PHP można w zupeł­nie inny sposób niż „ciur­kiem”. Patrząc z perspek­tywy czasu, nale­żało PHP również rozpo­cząć od HF. SQL i Java tak samo. Błędem w moim przy­padku było zaży­cze­nie sobie na urodziny „Thin­king in Java” do nauki Javy od zera. Skutecz­nie na jakiś czas dałem sobie spokój z Javą (ale całe szczę­ście zaczą­łem od nowa po prze­czy­te­niu „Head First Java”). Nie mam oczy­wi­ście nic do „TiJ”, ale poziom trud­no­ści dla nowi­cju­sza jest po prostu za duży.

Ostat­nio w moje łapki trafiła pozy­cja wydaw­nic­twa Packt Publi­shing „Progra­mo­wa­nie obiek­towe w PHP 5″ autora obco brzmią­cego nazwi­ska Hasina Haydera. Helion wydaje książki tego wydaw­nic­twa w sporo niższych cenach niż zwykle (pewnie biorą mniej­szą marżę od O’Reilly i oczy­wi­ście śred­nia liczba stron jest mniej­sza). Po prze­czy­ta­niu również muszę stwier­dzić, że książka „daje radę”. Autor wpro­wa­dza nas w rzeczy, które najpraw­do­po­dob­niej nam się mogą przy­dać, w razie czego odsy­ła­jąc do doku­men­ta­cji ;-) Łatwo serię rozpo­znać po ujed­no­li­co­nej szacie graficznej.

Eh, jakie życie byłoby piękne gdyby Helion prze­ka­zy­wał egzem­plarz obowiąz­kowy biblio­te­kom tak jak mówi ustawa… (myślę to w czasie kiedy myślę o „Myśle­niu obiek­to­wym w progra­mo­wa­niu” Matta Weis­felda, które stanie się moim następ­nym celem).