Tag Archives: linux

linux webmastering

(W miarę) bezpieczne uruchamianie skryptów PHP poprzez shell_exec()

Zgod­nie z obiet­nicą dzisiaj część doty­cząca bezpiecz­nego urucha­mia­nia zewnętrz­nych skryp­tów PHP. Od razu mówię, że nie jestem jakimś guru dot. zabez­pie­czeń syste­mów Unix. Zebra­łem rozsy­pane po inter­ne­cie infor­ma­cje i spró­bo­wa­łem złożyć to w całość.

Gist został uaktu­al­niony o klasę ICMPPingProcesserrzuć­cie okiem. Posłuży jako baza do naszych działań.

Jak już wspo­mnia­łem w poprzed­nim wpisie, w Linuk­sie nie można wyko­nać pole­ce­nia socket_create() na typo­wym użyt­kow­niku Apache, czyli www-data. Aby obejść ten problem skorzy­sta­łem z pole­ce­nia posix_seteuid(0) zmie­nia­ją­cego użyt­kow­nika procesu na roota na czas życia obiektu ICMPPing. Z kolei aby wyko­nać to pole­ce­nie musimy stać się rootem :-). Z termi­nala nic trudnego:

sudo php icmp.php http://spiechu.pl

Zosta­niemy zapy­tani o hasło i dosta­jemy odpo­wiedź skryptu. Problem poja­wia się gdy chcemy wywo­łać pole­ce­nie z poziomu innego skryptu PHP. W Ubuntu nie da się/nie umiem (a próbo­wa­łem na wiele sposo­bów) wpisać hasła dla sudo z poziomu lini komend. Wobec tego trzeba zmusić sudo aby nie pytał o hasło. Oczy­wi­ście opcja aby nadać użyt­kow­ni­kowi www-data wszyst­kie upraw­nie­nia roota na stałe nie wcho­dzi w grę. Trzeba maksy­mal­nie zawę­zić „pole manewru” dla www-data.

Wobec tego przy­cze­piamy się do pliku /etc/sudoers, który prze­cho­wuje upraw­nie­nia zwią­zane z pole­ce­niem sudo. Przy­po­mi­nam, że plik sudo­ers należy edyto­wać wyłącz­nie za pomocą pole­ce­nia visudo, a więc w terminalu:

sudo visudo

i jedziemy z edycją:

# Ustawiamy kilka aliasow
# gdy skryptow zrobi sie sporo
# bedzie latwiej zarzadzac tym balaganem
User_Alias APACHE_USER = www-data
Runas_Alias ROOT_USER = root
Host_Alias PHP_MACHINE = dave-ubunciak
Cmnd_Alias ICMP_SCRIPT = /usr/bin/php /home/dave/icmp.php http\://*
 
# Wlasciwe polecenie
APACHE_USER PHP_MACHINE = (ROOT_USER) NOPASSWD: ICMP_SCRIPT

Pole­ce­nie można prze­tłu­ma­czyć tak:
Użyt­kow­nik www-data na maszy­nie dave-ubunciak jako root może wyko­nać skrypt php o nazwie icmp.php bez hasła z para­me­trem rozpo­czy­na­ją­cym się od http://. Wszel­kie odstęp­stwa będą trak­to­wane komu­ni­ka­tem sudo: no tty present and no askpass program speci­fied Sorry, try again.
Od tego momentu możemy w dowol­nym skryp­cie wywoływać:

// na czas developmentu warto na koncu polecenia wpisac
// 2>&1 dzieki czemu strumien stderr przekierujemy na wyjscie
$process = shell_exec('sudo php /home/user/icmp.php http://www.spiechu.pl');
echo $process;

Co jesz­cze można zrobić z samym plikiem icmp.php? Możemy zmie­nić mu użyt­kow­nika i grupę na root i ogra­ni­czyć możli­wość jego wyko­na­nia wyłącz­nie do roota, czyli:

sudo chown root icmp.php
sudo chgrp root icmp.php
sudo chmod 400 icmp.php

Na koniec przy­cze­pię się do samego icmp.php. Napi­sa­łem klasę ICMPPingProcesser, która spraw­dza czy podany adres www jest prawi­dłowy i odsiewa wszystko poza podsta­wo­wym adre­sem hosta. Poni­żej przy­ta­czam w całości:

class ICMPPingProcesser
{
  /**
   * @var string
   */
  protected $urlAddress;
 
  /**
   * @param string $urlAddress
   */
  public function __construct($urlAddress)
  {
    $this->urlAddress = $urlAddress;
  }
 
  /**
   * Returns 'Trying {$urlAddress}: PING RESPONSE: Everything OK'
   * when url address replied correctly
   *
   * @return string
   */
  public function ping()
  {
    try {
      $message = '';
      $urlToPing = $this->processUrl($this->urlAddress);
      if (!$this->isUrlExists($urlToPing)) {
        throw new Exception("{$urlToPing} doesn't exist!");
      }
      $icmp = new ICMPPing();
      $respond = $icmp->sendPacket($urlToPing, 'Everything OK');
      $message = "Trying {$urlToPing}: ";
      $message .= "PING RESPONSE: {$icmp->analyzeRespond($respond)}";
 
      return $message;
    } catch (Exception $e) {
      $message .= $e->getMessage();
 
      return $message;
    }
  }
 
  /**
   * Returns sanitized url host from param
   *
   * @param string  $urlAddress
   * @return string  url host
   * @throws Exception when url address is not valid
   */
  protected function processUrl($urlAddress)
  {
    $sanitizedUrl = filter_var($urlAddress, FILTER_SANITIZE_URL);
    if ($sanitizedUrl === false || filter_var($sanitizedUrl, FILTER_VALIDATE_URL) === false) {
      throw new Exception("{$urlAddress} is not valid URL");
    }
 
    return parse_url($sanitizedUrl, PHP_URL_HOST);
  }
 
  /**
   * Checks if url address exists
   *
   * @param string $urlAddress
   * @return boolean
   */
  protected function isUrlExists($urlAddress)
  {
    if (gethostbyname($urlAddress) === $urlAddress) {
      return false;
    }
 
    return true;
  }
 
}
 
if (PHP_SAPI === 'cli' && isset($_SERVER['argv'][1])) {
  $pingProcesser = new ICMPPingProcesser($_SERVER['argv'][1]);
  echo $pingProcesser->ping();
} else {
  echo 'Not in cli mode or agument not set';
}

Ostat­nie kilka lini­jek spraw­dza czy skrypt odpa­lany jest w trybie lini komend i czy istnieje jakiś argument.

Reasu­mu­jąc:

 1. Właści­cie­lem pliku powi­nien być root i tylko root powi­nien mieć prawo odczy­tać zawartość.
 2. W /etc/sudoers prawo wyko­na­nia skryptu powinno być maksy­mal­nie zawę­żone (żadnych ALL).
 3. Skrypt przed wyko­na­niem powi­nien dokład­nie spraw­dzać podane argumenty.
linux

Jak poprawnie uczestniczyć w rozwoju projektu na Github

Najpierw rzecz niezwią­zana z tema­tem: Używa­cie Google Plus? Dodaj­cie mnie do swoich kręgów. Jak ktoś nie ma zapro­sze­nia to napi­sać maila — podeślę.

Od kilku dobrych miesięcy GitHub jest moim ulubio­nym serwi­sem z dzie­dziny progra­mo­wa­nia. Najlep­sze w nim jest to, że możemy za całko­witą darmo­chę tworzyć nowe projekty Open Source i obser­wo­wać rozwój istnie­ją­cych. A co, jeżeli chcemy dorzu­cić do kodu coś od siebie? Wtedy musimy prze­strze­gać pewnych proce­dur, o których dzisiaj będzie wpis.

Zanim jednak to nastąpi, musimy nauczyć się obsługi Gita, czyli systemu kontroli wersji, który obowią­zuje na GitHu­bie. Przy­znam, że trzeba się trochę pomę­czyć z konsolą żeby to ustroj­stwo zaczęło nas słuchać. Jest oczy­wi­ście kilka nadbu­dó­wek graficz­nych, jednak aby dobrze poznać Gita, trzeba używać konsoli (analo­gicz­nie do stuka­nia HTMLCSS w notat­niku, bez żadnych podpo­wia­da­czek). Nie będę w tym miej­scu zasu­wał wam porad­nika obsługi Gita, zamiast tego skie­ruję do książki Pro Git o Gicie, rozwi­ja­nej… w Gicie :-D Pierw­sze trzy rozdziały są ładnie prze­tłu­ma­czone na polski, ja trochę tłuma­czę kawałki czwartego.

Zakła­dam, że macie zało­żone konto na GitHub.com. Zakła­dam również, że na swojej lokal­nej maszy­nie macie zain­sta­lo­wa­nego Gita. W Ubuntu proces składa się z wpisa­nia w terminalu

sudo apt-get install git-core

na Window­sie nie wiem, nie znam się, nie chcę wiedzieć, nie używam ;-)

Do rzeczy:
1. Znaj­du­jąc się w projek­cie, który chcemy wspo­móc, klikamy przy­cisk Fork, co utwo­rzy naszą osobi­stą wersję projektu, nad którą mamy całko­witą władzę.

2. Tworzymy na naszym kompu­te­rze jakiś kata­log, w którym trzy­mana będzie kopia projektu. Następ­nie inicju­jemy Gita i klonu­jemy naszego forka na lokalną maszynę.

git init
git clone https://nasz_login@github.com/nasz_login/forkowany_projekt.git

3. Przy­jęło się, że repo­zy­to­rium, z którego forku­jemy nazywa się upstream, a nasz fork nazywa się origin. Repo­zy­to­rium origin tworzy się auto­ma­tycz­nie przy klono­wa­niu. Upstream musimy sobie stwo­rzyć sami.

git remote add upstream https://github.com/projekt_glowny/projekt_glowny.git

4. Tworzymy sobie gałąź zwią­zaną z proble­mem, którym chcemy się zająć (np. tłuma­cze­niem, zgło­szo­nym bugiem itp.) i prze­cho­dzimy do niej (w moim przy­padku polish-translation). Nigdy nie wpro­wa­dzamy zmian w kodzie gałęzi master!

git branch polish-translation
git checkout polish-translation

W tym momen­cie możemy dziel­nie walczyć z kodem. Pamię­tamy jednak, że inni w tym samym czasie również pracują nad projek­tem i wpro­wa­dzają zmiany. Musimy co jakiś czas zsyn­chro­ni­zo­wać się z tym co wytwo­rzyli. Proce­dura składa się z kilku czyn­no­ści:
– pobra­nie aktu­al­nej wersji repo­zy­to­rium upstream
– przej­ście do naszej głęzi master i synchro­ni­za­cja jej z upstream
– synchro­ni­za­cja naszej gałęzi robo­czej z naszym masterem

git fetch upstream
git checkout master
git rebase upstream/master
git checkout polish-translation
git rebase master

Do synchro­ni­za­cji zawsze używamy pole­ce­nia rebase, nigdy merge! Rebase opisany w podręcz­niku.

5. Zbijamy nasze cząst­kowe zatwier­dze­nia zmian (brzydko zwane commi­tami) w jeden. Osoba, która będzie włączała naszą gałąź do głów­nego projektu nie będzie miała raczej ochoty wrzu­cać 10-ciu naszych commi­tów w stylu WTF it isn’t working?, fancy addi­tion here, maybe this one will work itp. Wystar­czy poje­dyn­cze Fixed issue #5.
Począt­ku­ją­cym może spra­wić nieco trud­no­ści, dlatego krok po kroku wytłu­ma­czę:
Powiedzmy, że nasze tłuma­cze­nie składa się z 5 commi­tów. Jeżeli nie wiemy to używamy pole­ce­nia git log. Musimy cofnąć się o te 5 zmian i skleić je w jedną. Wpisu­jemy w terminalu

git rebase -i HEAD~5

W edyto­rze pick zosta­wiamy tylko w pierw­szym naszym commi­cie. Resztę zamie­niamy na squash. Zapi­su­jemy zmiany poprzez Ctrl+O, Enter i Ctrl+X. Następ­nie w pierw­szej linijce wpisu­jemy ładny komu­ni­kat, a resztę lini­jek możemy poprze­dzić haszem # Znowu Ctr+O, Enter, Ctrl + X. Spraw­dzamy czy komu­ni­kat jest taki jak trzeba poprzez git log. Jeżeli nie, zawsze możemy użyć

git commit --amend

i popra­wić treść ostat­niego commita.

6. Na wszelki wypa­dek wyko­nu­jemy ponow­nie proce­durę synchro­ni­za­cji z upstream. Jeżeli wszystko poszło dobrze, jeste­śmy gotowi do prze­sła­nia naszych zmian na serwer origin (nasz fork na GitHubie).

git push origin polish-translation

7. Wcho­dzimy na stronę ze swoim forkiem i spraw­dzamy czy w sekcji Switch Bran­ches poja­wiła się nasza gałąź. Jeżeli tak to klikamy na pull requ­est, wybie­ramy naszą gałąź i zatwier­dzamy prośbę o połą­cze­nie z gałę­zią master forko­wa­nego projektu.
Teraz pozo­staje tylko cier­pli­wie czekać i mieć nadzieję, że auto­rom się spodoba i zatwier­dzą zmiany. Jeżeli nie, w sekcji pull requ­ests głów­nego projektu na pewno dosta­niemy komu­ni­kat co jest nie tak.

webmastering

PHP 5.3.6 w Ubuntu

Dzisiaj szybki wpis doty­czący wyłącz­nie użyt­kow­ni­ków Ubuntu. Nie wkurza Was, że wiecz­nie musimy używać starej wersji PHP? Natty Narwhal oferuje wersję 5.3.2 (wydana 4.03.2010), a Mave­rick Meer­kat zdaje się 5.3.3 (22.07.2010). Widać nie tylko mnie to dener­wo­wało, dlatego powstało prywatne repo­zy­to­rium PPA, za pomocą którego PHP ładnie zaktu­ali­zuje się do wersji 5.3.6.

Wystar­czy w Synap­ticu dodać źródło

ppa:bjori/php5

Z ważnych rzeczy autor repo­zy­to­rium dodał lepszy sterow­nik do bazy Mysql: Mysql Native Driver mysqlnd zamiast libmy­sql. To w ogóle ciekawe jest jakim cudem w oficjal­nych repo­zy­to­riach mysqlnd nie został wkom­pi­lo­wany (podobno dostępny w oficjal­nych źródłach PHP począw­szy od wersji 5.3). Więcej na temat mysqlnd w manu­alu PHP.

W środo­wi­skach produk­cyj­nych oczy­wi­ście prze­strze­gam przed takimi repo­zy­to­riami. Za to podczas deve­lop­mentu jak znalazł.

P.S.: Czy ktoś oprócz mnie zauwa­żył, że cicha­czem dodali do SplFileInfo metodę getExtension() do 5.3.6?

P.S.2: Zanim weźmie Was cholera z okazji tego, że PDO nie chce łaczyć się z bazą danych po aktu­ali­za­cji PHP, zale­cam zamie­nić local­host na 127.0.0.1. Szkoda nerwów na święta ;-)