Tag Archives: nasza klasa

Internet

O konsumpcji śledzia i szerzącej się głupocie

Na początku wrze­śnia nasz „ulubiony” serwis społecz­no­ściowy, czyli Nasza-Klasa.pl dodała nowy bajer: Śledzik. W skró­cie jest to prost­sza kopia takich serwi­sów micro­blog­gin­go­wych jak Twit­ter czy rodzimy Blip. Wg mnie może być bardzo przy­datna, ale…

Od momentu wpro­wa­dze­nia nowej funk­cjo­nal­no­ści dzieje się coś dziw­nego. Wszy­scy użyt­kow­nicy jedno­czą się w celu „zato­pie­nia śledzia”. To jedno­cze­nie polega na całko­wi­cie bezmyśl­nym wkle­ja­niu różnego rodzaju kodów wyłą­cza­ją­cych. Hicio­rem wg mnie jest 5P13RD4L4J-5L3D21U wkle­jane przez wykształ­co­nych znajo­mych. Jest to tak zabawne (i żenu­jące), że stało się pożywką dla JoeMon­stera. Okazuje się, że nie tylko moich znajo­mych opano­wała jakaś dziwna fala „anty­śle­dzi­kowa”, ale jest to dzia­ła­nie ogól­no­pol­skie. Powstał nawet „blog anty­śle­dziowy”.

Skoro nie podoba się Śledzik, to po prostu nie używaj­cie. Spamu­jąc głupimi linkami unie­moż­li­wia­cie korzy­sta­nie z nowej funk­cjo­nal­no­ści zain­te­re­so­wa­nym. Prak­tycz­nie od początku istnieją co najmniej dwa sposoby wyłą­cze­nia „śledzia”:

  • legalna” — poprzez klik­nię­cie przy­ci­sku „nie śledź” przy każdym znajomym
  • niele­galna” — poprzez skorzy­sta­nie z instruk­cji zawar­tych np. tutaj lub jeżeli macie Fire­foksa i Adblock Plusa do reguł bloko­wa­nia doda­je­cie nasza-klasa.pl#DIV(id=sledzik_box)

W ten co teraz sposób kompro­mi­tu­je­cie się coraz bardziej. Wkle­jaj­cie dalej różne głupoty, a ich twórcy będą się nieźle bawić.

Źródło: demotywatory.pl

Aktu­ali­za­cja z 30.09.2009, poja­wił się nowy kandy­dat na hicior śledzikowy:

J3273M-D38113M <– Wklej cala ta wiado­mosc, razem z tym kodem na sledzika, a on znik­nie NATYCHMIAST! Potwier­dzone przez admi­ni­stra­tora portalu Nasza-Klasa.pl!

dyrdymały Internet

Nasza-klasa.pl i Twój-abonament

Każdy użyt­kow­nik serwisu nasza-klasa.pl zapewne zauwa­żył, że zaczęła się jakaś zbio­rowa para­noja. Jakieś prote­sty, wrza­ski, wklejki obraz­kowe. Wszystko to za sprawą tego, że funk­cja Goście będzie częściowo odpłatna. (Goście było pierw­szą funk­cją, którą sobie zablo­ko­wa­łem, a zaraz za nią poszła funk­cja komunikator).

Nie będę nikogo bronił. Każdy ma swoje racje. Widzę tylko, że niektó­rzy nie zdają sobię sprawy z powodu powsta­nia NK: KASY! Nie tylko kasy w kieszeni właści­cieli, ale i kasy potrzeb­nej na opła­ce­nie całej maszy­ne­rii odpo­wie­dzial­nej za funk­cjo­no­wa­nie serwisu. Nikt niczego nie prowa­dzi tutaj charytatywnie.

Użyt­kow­nicy z kolei mają prawo doma­gać się serwisu, który daje się w miarę spokoj­nie używać bez „prze­szka­dza­jek” (reklam). Mimo iż nie jestem jakimś tam aktyw­nym użyt­kow­ni­kiem NK, to mam wraże­nie, że co wcho­dzę na stronę, wita mnie coraz więcej reklam. Mało tego, „chło­paki od marke­tingu” wpro­wa­dzają nowych znajo­mych służą­cych pustym klikom zarabianiu.

Uważam, że tym razem miarka się prze­brała. Poni­żej podaję filtry, które należy wpisać do adblocka aby pozbyć się wszyst­kich reklam na stro­nie (wszyst­kie gwiazdki ważne)

*nasza-klasa.pl/*img/banery/*
*nasza-klasa.pl/*flash/*

Jeżeli ktoś nie subskry­buje listy filtrów Easy­List, pole­cam dodat­kowo wpisać

.tradedoubler.
.adocean.

http://adnet.

Na koniec zapra­szam do gale­rii weso­łej twór­czo­ści użyt­kow­ni­ków NK