Tag Archives: opera

Internet

Nowa Opera 10 i blokowanie reklam

Dzisiaj ukazała się najnow­sza stabilna wersja Opery, opatrzona numer­kiem 10. Przy­znam się, że ostat­nio Operę używa­łem w czasie, gdy jesz­cze miała u góry niezno­śny banner rekla­mowy. Jak tylko poja­wił się Fire­fox, ma się rozu­mieć bez żadnych reklam, po jakimś czasie w Operze zlikwi­do­wano reklamy. Ja tymcza­sem już na stałe zado­mo­wi­łem „ogni­stego liska” u siebie na kompie i tak już zostało do dzisiaj. No ale nie o tym miała być dzisiaj mowa.

Na stro­nie www.opera.com mamy ładną paczkę deb przy­go­to­waną specjal­nie pod Ubuntu. Niestety wszyst­kie prze­glą­dane strony wyglą­dają hmm… zbyt „ruchomo i kolo­rowo” (a to za sprawą wszech­obec­nych reklam, od których odwy­kłem). Spró­bo­wa­łem tego ustroj­stwa się pozbyć. Poni­żej recepta:

Wyłą­czamy Operę.

W naszym kata­logu domo­wym znaj­du­jemy ukryty kata­log .opera i tworzymy tam pusty plik o nazwie urlfilter.ini

Do pustego pliku wkle­jamy ten tekst:

Opera Preferences version 2.1
; Do not edit this file while Opera is running
; This file is stored in UTF-8 encoding

[prefs]
prioritize excludelist=1

[include]
*

[exclude]

Następ­nie ze strony http://niecko.pl/adblock/adblock.txt wkle­jamy całą zawar­tość począw­szy od *ad2.* aż do white­list. Dodat­kowo możemy wkleić adresy stąd. Ostrze­gają jednak, że im więcej wpisów tym wolniej uruchomi się Opera. Zapi­su­jemy plik.

Odpa­lamy Operę i w razie napo­tka­nia reklam używamy prawego przy­ci­sku na wolnym polu i opcji zablo­kuj zawar­tość… w celu uzupeł­nie­nia filtrów (doda­dzą się na koniec urlfilter.ini).