Tag Archives: PDO

webmastering

A Ty w jaki sposób łączysz się z bazą danych?

Tytuł zabrzmiał jak w Matrik­sie. Chodzi oczy­wi­ście o łącze­nie apli­ka­cji PHP z bazą danych. Dzisiaj pokażę w jaki sposób w niewiel­kich projek­tach radzę sobie z przy­go­to­wa­niem obiektu PDO do pracy z bazą danych. Trudno żebym w niewiel­kiej „stronce” zaprzę­gał jakiś Zend Framework.

Napi­sa­łem sobie dawno temu klasę narzę­dziową do tworze­nia obiektu PDO. Imple­men­tuję w niej wzorzec projek­towy single­ton, a więc mam pewność, że gdzie­kol­wiek w kodzie żądam PDO, zawsze dostaję ten sam obiekt. Jeżeli chodzi o sam single­ton, to na jego temat można prze­czy­tać zarówno we Wzor­cach Projek­to­wych1 jak i w Design Patterns.2 Zresztą to w Googlu wysko­czy pier­dy­lion wyników ;-)

Używa­nie klasy jest dzie­cin­nie proste. Należy sobie jedno­ra­zowo prze­edy­to­wać stałe klasy doty­czące połą­cze­nia z bazą, a następ­nie w kodzie wywo­ły­wać metodę DBHandler::getPDO()

Poni­żej podaję kod klasy. Bierz­cie i jedzcie ;-)

<?php
class DBHandlerException extends PDOException {
}
 
/**
 * @author Dawid 'Spiechu' Spiechowicz
 * @license see http://spiechu.pl/o-publikowanym-kodzie/
 */
class DBHandler {
 
 /**
  * Dane bazy danych
  */
 const DB_HOST = 'localhost';
 const DB_NAME = 'nazwa bazy';
 const DB_USER = 'nazwa usera';
 const DB_PASS = 'haslo';
 
 /**
  * Sterownik bazy danych
  */
 const DB_DRIVER = 'mysql';
 
 /**
  * Czy wyswietlac dokladne komunikaty bledow
  */
 const DEBUG_MODE = true;
 
 /**
  * @var PDO singleton PDO
  */
 private static $pdo = null;
 
 /**
  * Zwraca singleton PDO lub wyswietla komunikat bledu i zwraca null.
  * @return PDO|null
  */
 public static function getPDO() {
  try {
   if (self::$pdo === null) {
    self::$pdo = self::createPDO();
   }
   return self::$pdo;
  }
  catch (DBHandlerException $e) {
   echo $e->getMessage();
   return null;
  }
 }
 
 /**
  * @return PDO zwraca nowa instancje PDO
  * @throws DBHandlerException
  */
 private static function createPDO() {
  if (!extension_loaded('PDO')) throw new DBHandlerException('Brak modulu PDO');
  try {
   $pdo = new PDO(
     self::DB_DRIVER . ':host=' . self::DB_HOST . ';dbname=' . self::DB_NAME, 
     self::DB_USER, 
     self::DB_PASS,
     array(PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => 'SET NAMES utf8'));
   $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
   $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE, PDO::FETCH_ASSOC);
   return $pdo;
  }
  catch(PDOException $e) {
   if (self::DEBUG_MODE == true) {
    throw new DBHandlerException("Blad bazy danych : {$e->getMessage()}");
   }
   else {
    throw new DBHandlerException('Blad bazy danych');
   }
  }
 }
 
 /**
  * Zapobiega tworzeniu obiektu.
  */
 private function __construct() {
  throw new Exception('Nie mozna stworzyc tego obiektu!');
 }
 
 /**
  * Zapobiega klonowaniu obiektu.
  */
 private function __clone() {
  throw new Exception('Nie mozna klonowac tego obiektu!');
 }
}

Powy­żej widać kilka sztu­czek. Przede wszyst­kim konstruk­tor ma zasięg prywatny, co zapo­biega stwo­rze­niu instan­cji klasy z zewnątrz. Mało tego, próba wywo­ła­nia go z wnętrza klasy spowo­duje wyrzu­ce­nie wyjątku. To samo z metodą __clone().

Przy konfi­gu­ra­cji obiektu PDO usta­wiam tryb błędów na wyjątki, które wyła­puję i w zależ­no­ści od usta­wio­nej stałej DEBUG_MODE wyświe­tlam komu­ni­katy błędów PDO lub nie. Frag­ment $pdo->query('SET NAMES utf8') usta­wia kodo­wa­nie znaków na Unicode. Niestety nie znala­złem lepszej metody. Rezul­taty zapy­tań domyśl­nie będą dostępne w postaci tablicy asocjacyjnej.

 1. E. Gamma (i in.) : Wzorce projek­towe. Elementy opro­gra­mo­wa­nia obiek­to­wego wielo­krot­nego użytku. Gliwice : Helion, 2010, s. 130–136.
 2. E. Freeman (i in.) : Head First Design Patterns. Gliwice : Helion, 2005, s. 197–216.