Tag Archives: trigger

webmastering

MySQL i automatyczne tworzenie historii rekordu w bazie [cz. 2/2]

Zgod­nie z obiet­nicą dzisiaj druga część. Zwięk­szamy poziom trud­no­ści o rela­cję wiele-do-wielu.

Na począ­tek dorzu­camy tabelę Ficzer zawie­ra­jącą dodat­kowe bajery, o które ma być wzbo­ga­cony artykuł:

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Ficzer` (
`id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`nazwa` VARCHAR(50) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
 
INSERT INTO `Ficzer` (`id`, `nazwa`) VALUES
(1, 'Podświetlenie'),
(3, 'Pogrubienie'),
(5, 'Pochylenie');

Zaraz za nią tworzymy tabelę pośred­ni­czącą Ogloszenie_Ficzer:

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Ogloszenie_Ficzer` (
  `ogloszenie_id` INT(11) NOT NULL,
  `ficzer_id` INT(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`ogloszenie_id`,`ficzer_id`),
  KEY `ficzer_id` (`ficzer_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
 
ALTER TABLE `Ogloszenie_Ficzer`
  ADD CONSTRAINT `Ogloszenie_Ficzer_ibfk_4` FOREIGN KEY (`ficzer_id`) REFERENCES `Ficzer` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  ADD CONSTRAINT `Ogloszenie_Ficzer_ibfk_3` FOREIGN KEY (`ogloszenie_id`) REFERENCES `Ogloszenie` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;

Proce­dura skła­do­wana ogloszenie_history musi zostać rozbu­do­wana o obsługę doda­nych tabel (a raczej tabeli, bo wystar­czy nam tabela pośred­ni­cząca). Doko­namy „spłasz­cze­nia” struk­tury bazy w wier­szu histo­rii wymie­nia­jąc wszyst­kie ficzery rozdzie­lone śred­ni­kami. Dorzu­camy pole ficzers do OgloszenieHistory:

ALTER TABLE `OgloszenieHistory` ADD COLUMN `ficzers` text DEFAULT NULL;

Poni­żej uaktu­al­niony kod proce­dury składowanej:

DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE `ogloszenie_history`(IN `id` INT, IN `change_type` ENUM('created','modified','deleted')) 
MODIFIES SQL DATA 
BEGIN 
 DECLARE p_user_id INT; 
 DECLARE p_data TEXT;
 
 # Ciag tekstowy zawierajacy ficzer_id;ficzer_id;...
 DECLARE p_ficzers TEXT DEFAULT NULL;
 
 # Pojedynczy wiersz kursora.
 DECLARE p_ficzer INT;
 
 # Blokada kursora gdy braknie wynikow.
 DECLARE p_last_ficzer INT DEFAULT FALSE;
 
 # Deklaracja kursora przechodzacego po wszystkich ficzerach ogloszenia.
 DECLARE cur_ficzer CURSOR FOR SELECT ficzer_id FROM Ogloszenie_Ficzer WHERE ogloszenie_id=id;
 
 # Ustawienie blokady kursora.
 DECLARE continue handler FOR NOT found SET p_last_ficzer = TRUE;
 
 # Wyciagam dane ze zmienianego wiersza i wrzucam do zadeklarowanych wczesniej zmiennych.
 SELECT modified_by, DATA INTO p_user_id, p_data FROM Ogloszenie WHERE id=id LIMIT 1;
 
 OPEN cur_ficzer;
 ficzer_loop: LOOP
  FETCH cur_ficzer INTO p_ficzer;
  IF p_last_ficzer THEN
   LEAVE ficzer_loop;
  END IF;
 
  # Sklejam kolejne wartosci.
  SET p_ficzers = CONCAT_WS(';', p_ficzers, p_ficzer);
 END LOOP;
 CLOSE cur_ficzer;
 
 # Wrzucam wiersz do historii.
 INSERT INTO OgloszenieHistory (ogloszenie_id, change_type, user_id, DATA, ficzers) 
  VALUES (id, change_type, p_user_id, p_data, p_ficzers);
 
END$$
DELIMITER ;

Dzięki zasto­so­wa­niu kursora zbie­ramy sobie każdo­ra­zowo bieżące warto­ści tabeli pośred­ni­czą­cej. Ostat­nią rzeczą jest doda­nie wyzwalaczy:

DROP TRIGGER IF EXISTS `new_ficzer`;
DELIMITER //
CREATE TRIGGER `new_ficzer` AFTER INSERT ON `Ogloszenie_Ficzer`
 FOR EACH ROW BEGIN
  CALL ogloszenie_history (NEW.ogloszenie_id, 'modified');
END//
DELIMITER ;
DROP TRIGGER IF EXISTS `delete_ficzer`;
DELIMITER //
CREATE TRIGGER `delete_ficzer` BEFORE DELETE ON `Ogloszenie_Ficzer`
 FOR EACH ROW BEGIN
  CALL ogloszenie_history (OLD.ogloszenie_id, 'modified');
END//
DELIMITER ;

Stosu­jąc takie rozwią­za­nie każda zmiana jest reje­stro­wana w dzien­niku zmian. Minu­sem jest to, że nastę­puje gwał­towny przy­rost wier­szy (doda­nie 10 ficze­rów do ogło­sze­nia powo­duje doda­nie 10 wier­szy histo­rii, skaso­wa­nie to samo). Jeśli bardzo zależy nam na ogra­ni­cze­niu liczby wier­szy trzeba zasta­no­wić się nad jakimś auto­ma­tem odpa­la­nym cyklicz­nie z CRONa kasu­ją­cym starą histo­rię lub bardziej wyra­fi­no­wa­nym — wyła­pu­ją­cym „stany pośred­nie” (co zresztą też jest niezłym pretek­stem do napi­sa­nia na blogu ;-) ).

PS.: Inte­re­su­je­cie się DARTem? Jesz­cze trochę ponad 100 defek­tów i będzie mile­stone 1.

webmastering

MySQL i automatyczne tworzenie historii rekordu w bazie [cz. 1/2]

Ponie­waż dawno nie pisa­łem o bazach danych, dzisiaj coś dla miło­śni­ków wyzwa­la­czy i proce­dur skła­do­wa­nych w MySQL. Ile razy myśle­li­ście, że fajnie by było żeby coś „samo się robiło”? Taką samo­się można napi­sać dosyć łatwo jeśli chcemy stwo­rzyć mecha­nizm śledze­nia histo­rii rekordu. Wpis rozbiję na dwie części z uwagi na to, że w następ­nej skom­pli­kuję całość o tworze­nie histo­rii rekordu z wielu tabel.

Załóżmy, że mamy tabelę Ogloszenie, w której trzy­mamy dane, które chcemy śledzić. Ma nastę­pu­jącą strukturę:

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Ogloszenie` (
 `id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `modified_by` INT(11) NOT NULL,
 `data` TEXT NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

Tabela śledząca ogło­sze­nie będzie wyglą­dała mniej więcej tak (nie śmiać mi się z polsko-angielskich hybryd nazewniczych):

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `OgloszenieHistory` (
 `id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `ogloszenie_id` INT(11) NOT NULL,
 `change_type` enum('created','modified','deleted') NOT NULL,
 `user_id` INT(11) NOT NULL,
 `event_date` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
 `data` TEXT NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

Wiemy, że możemy podcze­piać się pod zmiany w bazie danych za pomocą wyzwa­la­czy (trig­ge­rów). Tworząc histo­rię wystar­czy śledzić zmiany w postaci zapy­tań typu insert, update i delete. Wyzwa­la­cze będą różnić się właści­wie tylko typem wyko­na­nego zapy­ta­nia. Nie wiem jak wam, ale mnie na kilo­metr „zaje­chało” redun­dan­cją kodu wyzwa­la­czy, więc napi­szemy sobie proce­durę skła­do­waną, którą każdy z wyzwa­la­czy będzie odpa­lał. Jest to najtrud­niej­sze zada­nie (kod proce­dur wykrza­cza się jak szalony).

DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE `ogloszenie_history`(IN `id` INT, IN `change_type` ENUM('created','modified','deleted')) 
MODIFIES SQL DATA 
BEGIN 
 DECLARE p_user_id INT; 
 DECLARE p_data TEXT; 
 
 # Wyciagam dane ze zmienianego wiersza i wrzucam do zadeklarowanych wczesniej zmiennych.
 SELECT modified_by, DATA INTO p_user_id, p_data FROM Ogloszenie WHERE id=id LIMIT 1;
 
 # Wrzucam wiersz do historii.
 INSERT INTO OgloszenieHistory (ogloszenie_id, change_type, user_id, DATA) 
  VALUES (id, change_type, p_user_id, p_data);
 
END$$
DELIMITER ;

Zwróć­cie uwagę na pole change_type, którego dopusz­czalne warto­ści to created, modi­fieddele­ted, czyli dokład­nie takie jak w tabeli OgloszenieHistory. Skutecz­nie zawęzi nam to możli­wość „zatru­cia” histo­rii niezro­zu­mia­łymi typami zmian.
Pozo­stało zrobie­nie wyzwalaczy:

DROP TRIGGER IF EXISTS `inserted_ogloszenie`;
DELIMITER //
CREATE TRIGGER `inserted_ogloszenie` AFTER INSERT ON `Ogloszenie`
 FOR EACH ROW BEGIN
 # Podpinamy sie po insercie dysponujac swiezo auto inkrementowanym ID wiersza.
 CALL ogloszenie_history(NEW.id, 'created');
END//
DELIMITER ;
DROP TRIGGER IF EXISTS `updated_ogloszenie`;
DELIMITER //
CREATE TRIGGER `updated_ogloszenie` AFTER UPDATE ON `Ogloszenie`
 FOR EACH ROW BEGIN
 # Podajemy id zmienionego rekordu.
 CALL ogloszenie_history(NEW.id, 'modified');
END//
DELIMITER ;
DROP TRIGGER IF EXISTS `deleted_ogloszenie`;
DELIMITER //
CREATE TRIGGER `deleted_ogloszenie` BEFORE DELETE ON `Ogloszenie`
 FOR EACH ROW BEGIN
 # Zanim baza skasuje wiersz zapiszemy sobie TO wydarzenie.
 CALL ogloszenie_history(OLD.id, 'deleted');
END//
DELIMITER ;

Śledze­nie histo­rii przed­sta­wione powy­żej jest o tyle dobre, że zwal­nia nas z pisa­nia jakie­go­kol­wiek kodu po stro­nie apli­ka­cji. Wszystko robi za nas baza. Dodat­kowo mamy pełny wgląd kto i kiedy zmie­niał dane. Przy­kła­dowe wpisy w tabeli OgloszenieHistory:

id, ogloszenie_id, change_type, user_id, event_date,      data
1  1       'created'  1    '2012-09-05 18:09:03' 'First data'
2  1       'modified'  2    '2012-09-05 18:09:16' 'Modified data'
3  1       'modified'  1    '2012-09-05 18:09:29' 'Modified data drugi raz'
4  2       'created'  1    '2012-09-05 18:09:37' 'Second data'
5  1       'deleted'  2    '2012-09-05 18:42:42' 'Modified data drugi raz'

W zasto­so­wa­niach prak­tycz­nych nie mamy właści­wie do czynie­nia z bazami bez rela­cji, więc taka prosta histo­ria na niewiele się zda. W następ­nej części wpro­wa­dzę śledze­nie rela­cji typu wiele-do-wielu. Kiedy będzie następna część? Wtedy kiedy będzie mi się chciało pisać ;-)